درخواست مشاوره

مقالات و مطلب خواندنی

مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی حقوقی.

ورود و صدور کالا برای کلیه ی تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند. صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان، موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی ،کارت بازرگانی بنام مسئول شرکت صادر می شود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های مربوطه از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله ی متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه ی فعالیت بازرگانی بدهد. کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از: -اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره) -اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد. -اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی -کد اقتصادی -گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق -خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود. -ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود) -ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص) -کپی و اصل اساسنامه ی شرکت -کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد. -اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت -اصل و فتوکپی کارت ملی -شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه) -اصل و فتوکپی ومدرک تحصیلی -اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد) -تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی -تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط دفترخانه -اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل

ادامه مطلب
مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی.

کارت بازرگانی،مجوزی است که به دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی -به موجب ماده ی 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر ماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی-اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات ،هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد.بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست،اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است.تمدید کارت بازرگانی یا ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیردو در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.ثبت سفارش و ترخیص کالا،واردات از مناطق آزاد،مبادرت به حق العمل کاری در گمرک و نیز صادرات کلیه ی کالاهای مجاز از کاربردهای کارت بازرگانی است. مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی: 1-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها) 2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد. 3-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی) 4-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی. 5-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن 6-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده 7-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم) تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری، اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند. 8-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن. -متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. -متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. -متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. 9-داشتن حداقل سن 23 سال تمام. 10-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است. -ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد. 11-ارائه یکی از مدارک ذیل: الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن 12-ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.) 13-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور چند نکته: *کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند. *هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد. *برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد. *آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند. *حضور متقاضی کارت در کلیه ی مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است.

ادامه مطلب
کارت بازرگانی.

كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد .بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور  يكسال مي باشد.

ادامه مطلب
مراحل اخذ کارت بازرگانی.

شریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارك مورد نیاز دراداره ثبت شركتها ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.
1- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
2- پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و كل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی
3- یك برگ فتوكپی شناسنامه ( در صورتی كه متقاضی شخص حقیقی باشد )، جهت اخذ کارت بازرگانی
4- فتوكپی آگهی تاسیس شركت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی كه متقاضی شخص حقوقی باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی
5- فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
6- چنانچه امور توسط وكیل رسمی شركت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوكپی برابر اصل سند رسمی وكالت، جهت اخذ کارت بازرگانی
رعایت نكات زیر جهت دریافت كارت بازرگانی الزامی است :
1- امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگانی و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روی آن
2- امضا وكالت نامه وكیل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتی بودن كارت زدن مهر شركت بر روی امضای مدیرعامل
3- واریزی ثبت شركتها و حق الوكاله وكیل
4- ارائه كپی شناسنامه برای كارت شخصی وارائه كپی كلیه مدارك شركت و روزنامه رسمی و كپی شناسنامه مدیرعامل برای شركت
فرمهای مخصوص كارت بازرگانی را تایپ وتنظیم به شركت تحویل می دهید و در مورد مراحل بعدی مشورت می نمایید.
1- از میان فرمها یك فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابی جهت شركت شما و یا شخص شما می باشد كه همزمان با عملیات انگشت نگاری می توانید به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحویل فرمایید و اگر شركت جدیدالتاسیس باشد می بایست از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید و در صورت نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتی گذاشته باشد.
(فرم د) را از اوراق جدا كرده و به دفتر خانه ای برده و در صورت شركتی بودن امضا و مهر و شخصی بودن امضا را گواهی می نمایید.
2- در مورد كارتهای شخصی ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال بازرگانی كه دارای كارت بازرگانی می باشند الزامی است مگر اینكه متقاضی دارای مدرك لیسانس باشد كه ارائه معرفین در ( فرم ج) صورت می گیرد.
3- مهمترین مرحله اگر سند مالكیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی كارت باشد مشكلی نیست ولی اگر محل اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالكیت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.
پس از تكمیل موارد بالا به همراه مدارك زیر:
1- فرمهای تایپ شده اتاق بازرگانی به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است .
2- اصل و كپی گواهی حسن اعتبار بانكی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چك برگشتی از شخص یا مدیرعامل شركت.
3- اصل كلیه مدارك معرفین و كپی از كارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی برمعتبر بودن شما جهت دریافت كارت بازرگانی.
4- اصل وكپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شركت در دفترخانه.
5- مدارك به ثبت رسیده توسط شركت و گواهی پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسلیم گردیده است .
6- اصل و فتوكپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص.
7- چهار قطعه عكس ٤*٦ بدون روتوش و كراوات.
8- اصل و دو سری كپی از شناسنامه و كارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی.
9- اصل ودو سری كپی از سند مالكیت حتی صفحات سفید سند و فیش نوسازی و قبض برق و تلفن.
10- و به همراه وجه نقد به اتاق بازرگانی مراجعه و پس از تكمیل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگانی می نمایید.
اخذ کارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و تجارت

ادامه مطلب
چرا شرکت سهامی خاص ثبت می کنیم.

چرا شرکت سهامی خاص ثبت می کنیم؟ برای اینکه هم شرکت سرمایه داشته باشیم که بانک ها تسهیلات ویژه ای تا 10 برابر سرمایه شرکت سهامی بدهند و از طرفی از تشریفات شرکت سهامی عام به دور باشیم. ثبت شرکت به 2 صورت قابل انجام است: توسط خودتان و توسط وکیل .

ادامه مطلب
ثبت شركت در سعادت آباد.

موسسه ثبت راستین با تجربه ترین شرکت در سعادت آباد تهران با سرویس عالی در زمان و قیمت برای متقاضیان ثبت شرکت در سعادت آباد و کل تهران و حتی ایران آماده ارائه خدمات می باشد

ادامه مطلب
زمان نیاز شرکت سهامی خاص به افزایش سرمایه.

شرکت‌های سهامی خاص چه زمانی نیازمند افزایش سرمایه هستند؟

عرفا شرکت‌های سهامی خاص در هنگام اخذ تسهیلات بانکی نیاز به افزایش سرمایه پیدا می‌کنند. به این علت که تا ۱۰ برابر سرمایه ثبت شده به آن‌ها وام تعلق می‌گیرد.

ادامه مطلب
فرق واشتراک در شرکتهای سهامی خاص وشرکتهای با مسئلیت محدود.

 

1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند .

2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .

3ـ درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد. 

4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

5ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

6ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

7ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .

8ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می  گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد .

9ـ در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

10ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .

11ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود  بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .

12ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .

13ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .

14ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود .

ادامه مطلب
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت‌های سهامی خاص.

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت‌های سهامی خاص نام شرکت: …………............... ……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: ……………. …………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: ۱ـ خانم/ آقای …………..... ……….. به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای …………..... ……….. به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای …………..... ……….. به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای…………..... ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان‌های وارده موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………....... ریال منقسم به ………… سهم …………....... ریالی به مبلغ…………....... ریال منقسم به ………… سهم ریالی کاهش یافت. ج: ماده ………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. د: به خانم / آقای …………..... ……….. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا‌تر ثبت اقدام نماید. امضاء هیات رئیسه: ۱ـ رئیس هیات جلسه............................... ۲ـ ناظر جلسه............................... ۳ـ ناظر جلسه...................................... ۴ـ منشی جلسه............................... تذکرات: ۱- لیست سهامداران همراه با تعداد سهام آن‌ها و قید اینکه کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام یا کاهش مبلغ اسمی سهام صورت گرفته (تبصره ذیل ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۲- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات و به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۳- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹). الزامی است. ۴- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۵- نام سهامداران در مجمع و تعداد سهامی آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۶- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

ادامه مطلب
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص.

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت: …………............... ……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: ……………. …………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. ……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ……..... … با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: ۱ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای…………....... ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ………....... …… ریال به مبلغ ………....... …… ریال از محل (۱ـ پرداخت نقدی ۲ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام) مورد تصویب مجمع واقع شد. ج: به هیات مدیره اختیار داده می‌شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ ………....... ……ریال (و یا تا میزان مبلغ ………....... ……ریال و یا تا مبلغ واریزی ………....... …… حداکثر دو مدت………....... …… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. امضای اعضای هیات مدیره: ۱ـ رئیس جلسه……...... … ۲ـ ناظر جلسه……..... …… ۳ـ ناظر جلسه…….... …… ۴ـ منشی جلسه……..... …… تذکرات: ۱- قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورتجلسه تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۲- صورتجلسه درچند نسخه تنظیم کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۳- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است. ۴- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۵- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۶- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

ادامه مطلب
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص.

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت: …………............... ……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: ……………. …………… صورتجلسه هیات مدیره شرکت ……………. ……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در ساعت …………مورخ…….... …… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ.................................................. به مبلغ.................................................. ریال افزایش یافت. ب: سرمایه شرکت مبلغ........................................... ریال منقسم به سهم.............................. ریالی با نام/ بی‌نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می‌باشد افزایش یافت. ج: ماده................... اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. د: به خانم/ آقای........................................... احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید. امضای اعضای هیات مدیره: ۱- رئیس جلسه ۲- ناظر جلسه ۳- ناظر جلسه ۴- منشی جلسه تذکرات: ۱- دو نسخه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکت‌ها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیات آنرا امضاء و به همراه صورتجلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۲- گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه بضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۳- اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می‌باشد لیست مطالبات که به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۴- اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد ۱۶۶ و ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۵- صورتجلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یکماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها (در اجرای ماده ۱۶۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شود. ۶- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضاء اعضاء هیات مدیره در ذیل کلیه صفحات آن یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت شود. ۷- لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضاء رسیده و هیات مدیره صحت آن را تأیید نموده باشد به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

ادامه مطلب
نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص (برای هر نوع مجمع).

بسمه تعالی

نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص (برای هر نوع مجمع) نام شرکت: …………............... ……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: ……………. …………… لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) مورخ ………. ……… شرکت: شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام امضا سهامدار یا وکیل رسمی ۱- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۲- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۳- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۴- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۵- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۶- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۷- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. ……………

ادامه مطلب
نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی‌نام در شرکت سهامی خاص.

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی‌نام صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت................................... سهامی خاص به شماره ثبت......... در ساعت............ مورخ............ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید. در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای…………....... ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی‌نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید. کلیه سهام با نام شرکت به تعداد............ سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بی‌نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده............ در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ…….. ……….. ریال منقسم به............ سهم ………….. …….. ریالی بی‌نام که تماماً ۳۵% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می‌باشد. ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه‌های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی‌نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت. جلسه در ساعت……….. خاتمه یافته و به آقا/خانم…………....... ……….. احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا‌تر ثبت اقدام نماید. امضا هیات رئیسه نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی رئیس جلسه……....... ……….. ناظر……....... ……….. ناظر……....... ……….. منشی……...... …….. تذکرات: ۱ـ ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضاء کلیه سهامداران. ۲ـ تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال و سهام جدید صادر گردد. ۳ـ در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده ۹۷ و نیز رعایت ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست. ۴ـ رعایت ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

ادامه مطلب
نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی‌نام به با نام در شرکت سهامی خاص.

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی‌نام به با نام صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت................................... سهامی خاص به شماره ثبت.............. در ساعت.............. مورخ.............. با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید. در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای…………....... ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی‌نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید. کلیه سهام بی‌نام شرکت به تعداد ………...... … سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده……… در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ………...... ……….. ریال منقسم به ………...... … سهم …………....... ……….. ریالی بانام که تماماً/ ۳۵% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می‌باشد. ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه‌های سهام بی‌نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت. جلسه در ساعت ……… خاتمه یافته و به آقا/خانم ………...... ……….. احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا‌تر ثبت اقدام نماید. تذکرات: ۱- ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضاء کلیه سهامداران. ۲- تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال و سهام جدید صادر گردد. ۳- در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده ۹۷ و نیز رعایت ماده ۴۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست. ۴- رعایت ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

ادامه مطلب
نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی در شرکت سهامی خاص.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت جلسه هیئت مدیره شرکت................................................ به شماره ثبت در ساعت.................. با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ …........................... ریال طی گواهی بانکی شماره....................... مورخ......................... بانک........................ شعبه................... پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت ۱۰۰% پرداخت شده می‌باشد. جلسه در ساعت............. خاتمه یافت و به آقا/ خانم............................. وکالت داده می‌شود با مراجعه به ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفا‌تر اقدام نمایند.                        

   محل امضاء هیئت مدیره

ادامه مطلب
نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه در شرکت سهامی خاص.

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله ……………. ……….. به شماره ثبت…….. …… در حال تصفیه در ساعت ………. …… مورخ ………. …… در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسب به انتخاب هیئت رئیسه انتخاذ تصمیم گردید در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: ۱ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای…………....... ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب مدیران و نظار تصفیه به اتفاق آرا اتخاذ گردید. آقایان/ خانم ها…………....... ……….. به سمت مدیر یا مدیران برای مدت …..... …… سال انتخاب گردیدند و آقایان/ خانم‌ها …………....... ……….. به سمت ناظر/ نظار برای مدت …..... …… سال انتخاب گردیدند. جلسه در ساعت…..... …… خاتمه یافت و به آقای…………....... ……….. احدی از سهامداران و یا مدیر تصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می‌شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا‌تر ثبت اقدام نماید. تذکرات: ۱- لیست حاضران در جلسه با امضاء. (رعایت ماده ۹۹) ۲- ارائه برگه نمایندگی. (رعایت ماده ۱۰۲) ۳- ارائه قبولی سمت مدیر و ناظران تصفیه.

ادامه مطلب
نمونه جلسه هیئت تصفیه در شرکت سهامی خاص.

بسمه تعالی نمونه جلسه هیئت تصفیه جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ……………….. …………….. به شماره ثبت ………………. در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ …………. در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. آقای ………………………….. به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم ………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. جلسه در ساعت…………. خاتمه یافت و به آقای ………………………….. احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می‌شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

ادامه مطلب
نمونه تعهدنامه هیئت مدیره بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام در شرکت سهامی خاص.

                                                               بسمه تعالی                                                                                                                   نمونه تعهدنامه هیئت مدیره بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید اداره محترم ثبت شرکت‌ها باسلام احتراما هیئت مدیره شرکت …………………. …………… ثبت شده به شماره …. …………… در صورتجلسه مورخ …. …………… مربوط به افزایش سرمایه تعهد می‌نماید که به همه سهامداران نسبت به سهمشان سود تعلق گرفته و در افزایش سرمایه شرکت نموده‌اند.                                                                                                                           امضاء هیئت مدیره

ادامه مطلب
نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان.

بسمه تعالی نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران شرکت.......................................................... سهامی خاص به شماره ثبت.............................. دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت مورخ............................ و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت..................... در محل شرکت تشکیل می‌شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع فوق العاده ۱ـ ۲ـ ۳ـ دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱ـ ۲ـ ۳ـ هیئت مدیره تذکرات: ۱- رعایت فاصله دعوت حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز. ۲- تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد. ۳- موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به‌‌ همان شرکت درج و آگهی شود. ۴- دستور جلسه مشخص گردد. ۵- مقام دعوت کننده مشخص گردد. ۶- طی دو صورتجلسه جداگانه تغییرات اعلام گردد.

ادامه مطلب
نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص.

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص مجمع عمومی فوق العاده شرکت........................................................... سهامی خاص به شماره ثبت.......................... مورخ........................ ساعت.......................... با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ابتداد در اجرای ماده ۱۰۱ ق. ت آقای/خانم............................................ به سمت رئیس جلسه آقای/خانم......................................... و........................................ به سمت نظار آقای/خانم.......................................... به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه. تعداد اعضاء هیأت مدیره به................................ نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. به آقای/خانم......................................... احدی از شرکاء وکالت داده می‌شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه‌های قانونی و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید. تذکرات: ۱- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. ۲- ارائه لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضاء سهامداران الزامی می‌باشد.

ادامه مطلب
اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام.

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام ۱- نام شرکت:.................................... سهامی خاص ۲- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین: در این قسمت مشخصات سجلی و محل اقامت سهامداران قید می‌گردد. آقا / خانم متولد شماره شناسنامه صادره از محل تولد ساکن تهران ................................................................................................... آقا / خانم ................................................................................................... آقا / خانم .................................................................................................... ۳- موضوع شرکت: در این قسمت موضوع شرکت قید می‌گردد. ۴- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک: حداقل یک میلیون ریال ۵- تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آن‌ها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام .............................. سهم ریالی ریال بانام/بی نام تقسیم شده است. ۶- میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحویکه بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود. آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد. آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد. آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد. که مبلغ ریال بحساب جاری بانک شعبه واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۷- مرکز اصلی شرکت: تهران.................... خیابان.................. می‌دان.................. کوچه........... پلاک................... ۸- مدت شرکت از تاریخ ثبت...................................... بمدت نامحدود........................... ۹- مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند.................................................... آقا/خانم بسمت رئیس هیئت مدیره آقا/خانم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقا/خانم بسمت مدیر عامل حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات با مهر شرکت معتبراست. ۱۰- نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت: نام مدیر عامل و اختیارات وی که در اساسنامه پیش بینی شده قید گردد. ............................................................................. ۱۱- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: آقا/خانم بسمت بازرس اصلی آقا/خانم بسمت بازرس علی البدل ۱۲- محل شعب فعلی شرکت در صورتیکه دارای شعبه است نام محل شعبه قید می‌گردد. و در صورتیکه فاقد شعبه است نوشته شود. ۱۳- اساسنامه شرکت مشتمل بر............................. ماده و............................... تبصره می‌باشد که در جلسه مورخ.................. مؤسسین شرکت به تصویب رسیده است. بتاریخ: محل امضاء شرکاء با مؤسسین.

ادامه مطلب
مواد قانونی مربوط به شرکت سهامی خاص.

مواد قانونی مربوط به شرکت سهامی خاص
(قانون اصلاح قسمتی از تانون تجارت مصوب 24/12/1347 )
ماده ا-شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
ماده 2- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد
ماده 3- در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد
ماده 4- شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول: شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند
نوع دوم : شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شود
تبصره: در شرکتها سهامی عام عبارت "شرکت سهامی عام" و در شرکتهای سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص" باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بانام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود
ماده 5- در موقع تاسیس، سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد، در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل باید و گرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب در خواست انحلال منتقی گردد، دادگاه رسیدگی راموقوف خواهد نمود.
ماده20- برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط بسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:
1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد
2- اضهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکیی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35% کل سهام باشد...
3- انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5- ذکر نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت یا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
ماده 82- در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست .لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده 199- شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3- در صورت ورشکستگی
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
5- در صورت صدود حکم قطعی دادگاه.
ماده 270- هر گاه مقرررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حست مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین ومدیران آن و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند
ماده 278- شرکت سهامی خخاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولا موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسید ه باشد، ثالثا- سرمایه آن حداقل به میزان باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.
ثالثا- رو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.
رابعا- اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

ادامه مطلب
شرکت سهامی خاص و انواع آن جهت ثبت شرکت.

شرکت سهامی خاص

در شرکت های سهامی خاص، هرچند موضوع فعالیت، غیرتجاری باشد (مانند این که فعالیت شرکت در زمینه ی خدمات نظافتی، نظارتی، حسابرسی یا حسابداری و …. باشد) اما بازهم شرکت های بازرگانی محسوب می شوند.

شرکت های سهامی خاص دو نوع تعریف دارند:شکلی، ماهوی

شرکت های شکلی:

حداقل اعضای هیئت مدیره، دو نفر است.این شرکت ها، باید دست کم دارای ۳ نفر سهامدار و دو نفر بازرس باشند.یک نفر بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل.بازرسین نباید با اعضاء هیئت مدیره دارای نسبت فامیلی بوده و از اقوام ایشان باشند.حداقل سن در هیأت مدیره و بازرسین، ۱۸ سال بوده و ایشان نباید دارای سوء پیشینه ی کیفری باشند.اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از سهامداران و یا اعضاء هیئت مدیره باشند اما معرفی یک شخص حقیقی به عنوان نماینده ی شخص حقوقی، الزامی است.سرمایه ی شرکت باید به مقادیر مساوی سهام تقسیم شود.به عنوان مثال اگر سرمایه ی شرکت، ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است می تواند به ۲۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰٫۰۰۰ ریالی تقسیم شود.حداقل سهم هر یک از اعضاء هیئت مدیره، یک سهم می باشد و سهام می تواند با نام یا بدون نام و یا ترکیبی از هر دو، توزیع شود.برای شرکت در شرف تأسیس، باید حسابی نزد یکی از بانکهای کشور افتتاح شود و سهامداران در زمان تأسیس شرکت، باید حداقل ۳۵ درصد سرمایه ی شرکت را به این حساب، واریز نمایند.موضوع فعالیت شرکت های با سهامی خاص می تواند غیرتجاری باشد.

شرکت های ماهوی:

در این نوع شرکت ها، مسئولیت سهامداران در قبال اشخاص، به نسبت تعداد سهامی که دارند، تعیین می گردد مانند شرکت های با مسئولیت محدود. اعتبار این نوع شرکت ها، علاوه بر معیارهایی نظیر تخصص و نیروی انسانی، براساس میزان سرمایه ی ایشان نیز ارزیابی می گردد و در واقع شرکت تا میزان سرمایه ی آن، مسئول تعهدات خود می باشد.چرا که مطابق با رویه بازار سرمایه، میزان اعتبار شرکت گاهی با میزان سرمایه ی نقدی یا غیر نقدی شرکت، برابر است.

به موارد زیر توجه شود:

الف: بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکتهای با سهامی خاص اعتبار بیشتری قائل هستند.یکی از شروط افتتاح اعتبارات اسنادی LC و یا مابقی تسهیلات بانکی این است که شرکت در قالب شرکتهای سهامی تأسیس شده باشد.

ب: مطابق با بخشنامه ی بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی تا ۱۰ برابر سرمایه ی شرکت می توانند تسهیلات بانکی ارائه دهند.این تسهیلات می تواند نظیر وام های ملکی، ضمانتنامه و یا LC باشد.

هزینه ی های ثبت شرکت سهامی خاص:۱۵۰ هزارتومان به عنوان دستمزد،سایر واریزی های دولتی و واریزی جهت روزنامه ی رسمی.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت:

  1. ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و بازرسین
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران و بازرسین
  3. امضاء اظهارنامه و اساسنامه
  4. گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵درصد سرمایه ی شرکت
  5.  
 

ادامه مطلب
باید و نباید های ثبت شرکت (سهامی خاص و عام ).

باید و نباید های ثبت شرکت (سهامی خاص و عام )

برای ثبت شرکت نیاز به داشتن اطلاعاتی است که خوب است قبل از اقدامات لازم و برنامه چینی از آن ها اطلاع داشته باشیم. در زیر به بیان چند عنصر بسیار مهم در زمینه ثبت شرکت ها برای سهامی عام و سهامی خاص می پردازیم.

برای تاسیس شرکت برای سهامی خاص نیاز به دو سهامدار حداقل و برای سهامی عام نیاز به ۳ سهام دار می باشد

حداقل سرمایه با مسئولیت های محدود برای ثبت شرکت در سهامی خاص یک میلیون ریال یا صد هزار تومان می باشد

برای شرکت های با مسئولیت محدود انتخاب بازرس اجباری نیست!

برای شرکت های سهامی خاص میزان مدیریت حداکثر دوسال و قابل تمدید است اما برای غیره این مدت می تواند نا محدود معین شود.

شرکت های سهامی خاص برای درج آگهی نیاز ب انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار دارند و در این باره ملزم به انتخاب یک روزنامه می باشند اما برای شرکت های با مسئولیت محدود این مهم الزامی نمی باشد.

به طور کلی ثبت شرکت و احراز شرابط برای شرکت های سهامی خاص راحت تر از شرکت های مسئولیت محدود می باشد.

شرکت های خاص توسط یک هیئت ریسه با افرادی نظیر یک نفر رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامدارها انتخاب می شود

کسانی که قصد تاسیس شرکت های سهامی خاص یا با مسئولیت محدود دارند می توانند سرمایه های خود را زیاد کنند اما اجباری در این باره نیست

سود سرمایه در سهامی خاص بر اساس میزان سرمایه و سهم تقسیم می شود

خوب است قبل از اقدام به تاسیس شرکت نوع شرکت را از نظر سهامی خاص یا مسئولیت محدود مشخص نمایید و با توجه به ویژگی ها در این باره تصمیم گیری و اقدام نمایید.

 

ادامه مطلب
تغییر نام شرکت سهامی خاص ومدارک مورد نیاز.

برای تغییر نام شرکت سهامی خاص مدارک ذیل مورد نیاز است که عبارتند از:
الف-قبل از صورت چلسه تغییر نام، متقاضی باید نسبت به پرداخت حق الثبت اقدام و سپس به واحد تعیین نام، جهت اخذ و ثبت ، نام جدید مراجعه نماید.
ب-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.
ج-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت
د-بعد از تنظیم صورت جلسه ، اصل صورت جلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضاء آنان رسیده، فیش پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل ثبت شرکتها خواهد شد ، و بعد از تحویل کلیه  مدارک و قبول و تائید نام تعیینی ، به وسیله مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها تغییر نام امکان پذیر خواهد بود.

ادامه مطلب
تغییرموضوع شرکت سهامی خاص.

برای تغییر موضوع شرکت سهامی باید مراحلی را طی و مدارکی را ارائه کرد که آن مراحل و مدارک مورد نیاز عبارتند از :
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.
ب- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.
ج-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس
د-بعد از تنظیم صورت جلسه اصل صورت جلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضاء آنان رسیده، و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل اداره ثبت شرکتها خواهد شد.

ادامه مطلب
تغییر محل شرکت سهامی خاص.

تغییر محل شرکت سهامی خاص


الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.
ب-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت . قابل ذکر  است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکتاقدام می کند . و هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با در خواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال گردد.

ادامه مطلب
روشهای انتقال سهام در شرکت سهامی خاص.

نقل و انتقال سهام ،در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد.
مراحل و مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد عبادتند از:
الف- تشکیل جلسه هیات مدیره بر اساس رعایت مفاد اساسنامه در خصوص حر نصاب اکثریت اعضاء
ب- تنظیم صورت جلسه که به امضاء اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فوشندگان رسیده باشد.
ج- فتوکپی شناسنامه سهامداران جدید
د-اخذ برگ مفاصا حساب تقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.
ط-فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام.
ی-بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورت جلسه، اصل صورت جلسه همراه با مدارک فوق الذکر تحویل اداره ثبت شرکتها خواهد شد.

*نقل و انتقال سهام ،در صورتی که اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد.
مراحل و مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام عبارتند از :
الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فرشنده سهام رسیده باشد.
ب-فتوکپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید.
ج- اخذ برگ مفاصا حساب تقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.
د-فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال
ط-فهرست جداگانه صاحبان سهام بعد از نقل و انتقال. ذر تنظیم فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال باید تاریخ جلسه و نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام قید گردیده و به امضای همگی آنها رسیده باشد.
ه- در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد، ارائه روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن درج شده است باید همراه با صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک فوق الذکر توسط نماینده قانونی شرکت تحویل اداره ثبت شرکتها شده و بعد از ثبت صورت جلسه ذیل دفاتر ثبت امضاء شود.

ادامه مطلب
موضوع صورتجلسه در شرکت سهامی خاص.

صورتجلسه‌ها از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکزشرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت‌ها تقدیم می‌گردد. ۱- انتخاب مدیران و بازرسان ۲- تصویب ترازنامه ۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یاهرگونه تغییر در مواد اساسنامه ۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ادامه مطلب
حد نصاب مجمع عمومی عادی در شرکت سهامی خاص.

 حدنصاب مجمع عمومی عادی در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هرعده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ادامه مطلب
تصمیمات در مجمع عمومی عادی در شرکت سهامی خاص.

تصمیمات در مجمع عمومی عادی در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ادامه مطلب
حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده در شرکت سهامی خاص.

 حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ادامه مطلب
عده اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص.

عده اعضای هیئت مدیره شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند. تبصره۲: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ادامه مطلب
مدت ماموریت مدیران در شرکت سهامی خاص.

مدت مأموریت مدیران مدت مأموریت مدیران دوسال است مدت مذکور تاوقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند و براساس ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می‌نمایند.

ادامه مطلب
سهام وثیقه مدیران در شرکت سهامی خاص.

سهام وثیقه مدیران هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً برشرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی‌باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ادامه مطلب
رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص.

رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره می‌تواند از بین خود یا از خارج یکنفر را هم بسمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نماید تاوظایف رئیس را انجام دهد.

ادامه مطلب
مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص.

مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند و یا به دعوت کتبی رئیس اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته‌اند ضروری نخواهد بود.

ادامه مطلب
تکمیل مدارک برای ارسال از طریق پست جهت ثبت شرکت سهامی خاص.

دو نسخه از مدارک امضا شده توسط کلیه اعضاء و بازرسین (اظهارنامه ، اساسنامه ،صورتجلسه )

کپی مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و بازرسین

گواهی عدم سو پیشینه  کلیه سهامداران و بازرسین

اصل گواهی افتتاح حساب بانکی بنام شرکت

یک برگه از تایید نام و برگه ارجاع اینترنتی

 اقرارنامه به تعداد کلیه اعضا و بازرسین یک نسخه

کلیه مدارک داخل پوشه پستی کامل پانچ شده توسط کارشناس ارسال پستی انجام می شود.

ادامه مطلب
صورتجلسات هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص.

 صورتجلسات هیئت مدیره برای هریک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه‌ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می‌رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غیاب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می‌گردد. در مورد ماده۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ادامه مطلب

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است