درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;............... &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; شماره ثبت شرکت: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; سرمایه ثبت شده: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; صورتجلسه هیات مدیره شرکت &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;سهامی خاص ثبت شده به شماره &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; در ساعت &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;مورخ&hellip;&hellip;.... &hellip;&hellip; با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ.................................................. به مبلغ.................................................. ریال افزایش یافت. ب: سرمایه شرکت مبلغ........................................... ریال منقسم به سهم.............................. ریالی با نام/ بی&zwnj;نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می&zwnj;باشد افزایش یافت. ج: ماده................... اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می&zwnj;گردد. د: به خانم/ آقای........................................... احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می&zwnj;شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت&zwnj;ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا&zwnj;تر ثبت اقدام نماید. امضای اعضای هیات مدیره: ۱- رئیس جلسه ۲- ناظر جلسه ۳- ناظر جلسه ۴- منشی جلسه تذکرات: ۱- دو نسخه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکت&zwnj;ها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیات آنرا امضاء و به همراه صورتجلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۲- گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه بضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۳- اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می&zwnj;باشد لیست مطالبات که به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۴- اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد ۱۶۶ و ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۵- صورتجلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یکماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها (در اجرای ماده ۱۶۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شود. ۶- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضاء اعضاء هیات مدیره در ذیل کلیه صفحات آن یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت شود. ۷- لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضاء رسیده و هیات مدیره صحت آن را تأیید نموده باشد به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است