درخواست مشاوره

روشهای انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

روشهای انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">نقل و انتقال سهام ،در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد.</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">مراحل و مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد عبادتند از:</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">الف- تشکیل جلسه هیات مدیره بر اساس رعایت مفاد اساسنامه در خصوص حر نصاب اکثریت اعضاء</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">ب- تنظیم صورت جلسه که به امضاء اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فوشندگان رسیده باشد.</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">ج- فتوکپی شناسنامه سهامداران جدید</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">د-اخذ برگ مفاصا حساب تقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">ط-فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام.</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">ی-بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورت جلسه، اصل صورت جلسه همراه با مدارک فوق الذکر تحویل اداره ثبت شرکتها خواهد شد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">*نقل و انتقال سهام ،در صورتی که اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد.</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">مراحل و مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام عبارتند از :</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فرشنده سهام رسیده باشد.</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">ب-فتوکپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید.</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">ج- اخذ برگ مفاصا حساب تقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">د-فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">ط-فهرست جداگانه صاحبان سهام بعد از نقل و انتقال. ذر تنظیم فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال باید تاریخ جلسه و نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام قید گردیده و به امضای همگی آنها رسیده باشد.</span><br />_x000D_ <span style="background-color:#FFFFFF;">ه- در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد، ارائه روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن درج شده است باید همراه با صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک فوق الذکر توسط نماینده قانونی شرکت تحویل اداره ثبت شرکتها شده و بعد از ثبت صورت جلسه ذیل دفاتر ثبت امضاء شود.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است