درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی‌نام در شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی‌نام در شرکت سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی&zwnj;نام صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت................................... سهامی خاص به شماره ثبت......... در ساعت............ مورخ............ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید. در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی&zwnj;نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید. کلیه سهام با نام شرکت به تعداد............ سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بی&zwnj;نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده............ در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ&hellip;&hellip;.. &hellip;&hellip;&hellip;.. ریال منقسم به............ سهم &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. &hellip;&hellip;.. ریالی بی&zwnj;نام که تماماً ۳۵% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می&zwnj;باشد. ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه&zwnj;های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی&zwnj;نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت. جلسه در ساعت&hellip;&hellip;&hellip;.. خاتمه یافته و به آقا/خانم&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می&zwnj;شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت&zwnj;ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا&zwnj;تر ثبت اقدام نماید. امضا هیات رئیسه نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی رئیس جلسه&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. ناظر&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. ناظر&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. منشی&hellip;&hellip;...... &hellip;&hellip;.. تذکرات: ۱ـ ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضاء کلیه سهامداران. ۲ـ تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال و سهام جدید صادر گردد. ۳ـ در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده ۹۷ و نیز رعایت ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست. ۴ـ رعایت ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است