درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;............... &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; شماره ثبت شرکت: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; سرمایه ثبت شده: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;سهامی خاص ثبت شده به شماره &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; در ساعت&hellip;&hellip;&hellip; مورخ&hellip;&hellip;..... &hellip; با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: ۱ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ &hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip; ریال به مبلغ &hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip; ریال از محل (۱ـ پرداخت نقدی ۲ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام) مورد تصویب مجمع واقع شد. ج: به هیات مدیره اختیار داده می&zwnj;شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ &hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;ریال (و یا تا میزان مبلغ &hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;ریال و یا تا مبلغ واریزی &hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip; حداکثر دو مدت&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip; نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت&zwnj;ها اقدام نماید. امضای اعضای هیات مدیره: ۱ـ رئیس جلسه&hellip;&hellip;...... &hellip; ۲ـ ناظر جلسه&hellip;&hellip;..... &hellip;&hellip; ۳ـ ناظر جلسه&hellip;&hellip;.... &hellip;&hellip; ۴ـ منشی جلسه&hellip;&hellip;..... &hellip;&hellip; تذکرات: ۱- قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورتجلسه تسلیم اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۲- صورتجلسه درچند نسخه تنظیم کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۳- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است. ۴- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۵- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن&zwnj;ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن&zwnj;ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۶- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2020 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است