درخواست مشاوره

نمونه جلسه هیئت تصفیه در شرکت سهامی خاص

نمونه جلسه هیئت تصفیه در شرکت سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی نمونه جلسه هیئت تصفیه جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. به شماره ثبت &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. در حال تصفیه در ساعت &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. و مورخ &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. همراه با مهر شرکت معتبر می&zwnj;باشد. جلسه در ساعت&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. خاتمه یافت و به آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می&zwnj;شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت&zwnj;ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا&zwnj;تر ثبت اقدام نماید.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است