درخواست مشاوره

تکمیل مدارک برای ارسال از طریق پست جهت ثبت شرکت سهامی خاص

تکمیل مدارک برای ارسال از طریق پست جهت ثبت شرکت سهامی خاص

<p style="box-sizing: border-box; width: 729.75px; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-left: 0.9375em; padding-right: 0.9375em; color: rgb(115, 115, 128); font-family: 'IRAN Sans', 'Trebuchet MS', Tahoma, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">دو نسخه از مدارک امضا شده توسط کلیه اعضاء و بازرسین (اظهارنامه ، اساسنامه ،صورتجلسه )</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin-right: 50px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">کپی مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و بازرسین</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin-right: 50px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">گواهی عدم سو پیشینه &nbsp;کلیه سهامداران و بازرسین</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin-right: 50px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">اصل گواهی افتتاح حساب بانکی بنام شرکت</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin-right: 50px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">یک برگه از تایید نام و برگه ارجاع اینترنتی</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin-right: 50px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;اقرارنامه به تعداد کلیه اعضا و بازرسین یک نسخه</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin-right: 50px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">کلیه مدارک داخل پوشه پستی کامل پانچ شده توسط کارشناس ارسال پستی انجام می شود.</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است