درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی نام شرکت: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;............... &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; شماره ثبت شرکت: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; سرمایه ثبت شده: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. &hellip;&hellip;&hellip; جلسه هیات مدیره شرکت &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. &hellip;.. &hellip;&hellip;&hellip; سهامی خاص ثبت شده به شماره &hellip;&hellip;&hellip;... &hellip;. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; ساعت&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس ان محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. الف: ۱ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; به سمت رئیس هیئت مدیریه ۲ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; به سمت نایب رئیس ۳ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;به سمت مدیر عامل ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک &hellip;&hellip;.. &hellip;... &hellip;. &hellip;&hellip; و &hellip;......... &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می&zwnj;باشد. ج: به خانم /آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. &hellip;&hellip;&hellip; احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می&zwnj;شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت&zwnj;ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا&zwnj;تر ثبت اقدام نماید. محل امضاء اعضای هیات مدیره: ۱ ـ &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; ۲ ـ &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; ۳ـ &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; ۴ ـ &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; تذکرات: ۱ـ در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح به تصویب ۳/۲ اعضای حاضر در مجمع برسد. ۲ـ صورتجلسه در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۳ـ در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت دعوت وفق مقررات اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است