درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل مؤسسه

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل مؤسسه

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل مؤسسه نام مؤسسه:...................................................... شماره ثبت مؤسسه:......................................... سرمایه ثبت شده مؤسسه:.................................. مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................ باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد. ۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه ۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه ۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه دستور جلسه: تغییرمحل قانونی شرکت پس از بحث وبررسی محل قانونی مؤسسه ازتهران................... خیابان.............. کوچه................. پلاک....... کدپستی.................. به تهران.......... خیابان.............. کوچه............. پلاک............ کدپستی.................................. انتقال یافت. به............................ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهانسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت افدام نماید. امضا کلیه شرکاءحاضر درمجمع: تذکرات: ۱-درصورتیکه مجمع باحضوراکثریت تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارک مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.. ۲-صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاء کلیه حاضران در مجمع برسد ویک نسخه تحویل اداره ثبت شرکتها شده وبقیه جز مدارک موسسه ضبط گردد. ۳- صورتجلسه حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است