درخواست مشاوره

اهمیت سرمایه در شرکتهای سهامی

اهمیت سرمایه در شرکتهای سهامی

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="background-color:#FFFFFF;">در تقسیم بندی شرکتهای تجاری ، یکی از اساسی ترین عناصرتمایز شرکتها، سرمایه و اهمیت آن در کارکرد شرکت محسوب می گردد. بر همین اساس، شرکتهای سهامی به دلیل محوریت این عنصر، نماد شرکتهای سرمایه توصیف می شوند.</span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="background-color:#FFFFFF;">وضعیت مالی و چگونگی روند فعالیتهای شرکت سهامی که&nbsp; به صورتهای مالی ( ترازمامه و صورت سود و زیان) اشاره دارد، در ارتباط کامل با سرمایه شرکت قرار دارد. از دید قانون گذار سرمایه و میزان آن یکی از بندهای کار ساز اساسنامه به شمار می آید . چرا که بند 5 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت، که موارد الزامی مندرج دراساسنامه را ذکر می کند،&quot; مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک &quot; را به روشنی مدنظر قرار داده است . در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، هیچ گونه تعریفی از سرمایه ارائه نشده و علت آن شاید بدیهی بودن مفهوم سرمایه در شرکت سهامی باشد .</span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="background-color:#FFFFFF;">بند اول : انواع سرمایه</span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="background-color:#FFFFFF;">درمواردی که میان ارزش سرمایه موجود و سرمایه ثبت شده به نحو منفی یا مثبت تفاوت بالایی وجود دارد، ممکن است مفهوم سرمایه و در نتیجه دسته بندی آن از بداهت اولیه برخوردار نباشد . به همین جهت ، دو نوع سرمایه را می توان در شرکت سهامی تفکیک نمود:</span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="background-color:#FFFFFF;">1-سرمایه اسمی- ثبت شده :هر سهم دارای ارزش اسمی یا ثبت شده و رسمی است که مبلغ آن بر روی برگه سهم منعکس است .سرمایه رسمی معیار اتخاذ هر گونه تصمیم در رابطه با امور مالی شرکت از سوی مجامع از جمله کاهش یا افزایش آن و به ویژه در تغییر اجباری سرمایه و نیز طرح هر ادعایی به وسیله اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به شرکت به شمار می آید.</span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="background-color:#FFFFFF;">در مورد حداقل و حداکثر ارزش اسمی هر سهم ، به عنوان واحد تقسیم سرمایه این شرکتها سرمایه این شرکتها نیز مقنن، هیچ محدودیتی برای مبلغ اسمی هر سهم قائل نگردیده و تنها در مورد شرکت سهامی عام ، برای هر سهم حداکثر مقرر داشته است . به حکم ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،در &quot; شرکتتهای سهامی عام، مبلغ اسمی هرسهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد .&quot; به نظر می رسد این محدودیت ناشی از این نگرش قانون گذار باشد که در شرکت سهامی عام امکان مشارکت اشخاص بیشتری با توانایی مالی پایین فراهم باشد.</span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="background-color:#FFFFFF;">در حقوق انگلستان برای شرکتهای عام حداقل سرمایه 50000 پوند و برای دیگر شرکتها یک پوند مقرر گردیده است . &nbsp;</span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="background-color:#FFFFFF;">این در حالی است که حقوق فرانسه مطابق ماده 2-224 قانون تجارت ، حداقل سرمایه لازم برای شرکتهای سهامی عام را 225000 یورو ودیگر شرکتهای سهامی ( شرکت سهامی خاص و شرکت ساده شده سهامی ) را 37000 یورو تعیین نموده است .</span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="background-color:#FFFFFF;">2-ارزش واقعی &ndash;تورمی سرمایه :در مقابل ارزش اسمی سرمایه شرکتهای سهامی ، ارزش واقعی &ndash; تورمی آن قرار دارد .این دو ارزش با یکدیگر یکسان نبوده و در کشوری مانند ایران با نرخ تورم بالا عموما ارزش دوم به مراتب بیش از نخست است و جز درموارد نادر ، ارزش واقعی کمتر از ارزش اسمی نیست .برای مثال ممکن است سرمایه اسمی و ثبت شده شرکتی دو میلیون ریان باشد ولی ارزش واقعی آن در نتیجه فعالیت شرکت و یا افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای آن به چندین برابر برسد.</span></span></span></span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ &nbsp;</p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است