درخواست مشاوره

نکات قابل توجه در انتخاب نام شرکت

نکات قابل توجه در انتخاب نام شرکت

<div class="post-item" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 30px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238); font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 25px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; float: right; width: 630px; transition: all 0.3s ease; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">_x000D_ <div class="post-item-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <div class="post-item-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 1.5em; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);">برای انتخاب نام شرکت پروسه خاصی باید طی کنید و در این امر محدودیت هایی را لحاظ کنید که در زیر به این موارد اشاره می کنیم</div>_x000D_ _x000D_ <div class="post-item-excerpt" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 28px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">_x000D_ <div class="main" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; float: right; width: 568px;">_x000D_ <div class="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <div class="asl-text1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">۱-ریشه فارسی داشته باشد.</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">۲-نام نباید به صورت لاتین باشد.</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">۳-منافات و تضادی با شئونات انقلاب اسلامی ایران نداشته باشد.</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">۴-نباید تکرار باشد.&nbsp;</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">۵-در نام شرکت حداقل یک اسم خاص بکار رفته باشد.</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">۶-در صورت استفاده از اعداد، بجای نوشتن آن به صورت ریاضی، باید به شکل حروف نوشته شوند.</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">۷-عناوینی که بطور انحصاری تحت نظر سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران است، (مانند: ایثارگران، شاهد و&hellip;) مورد استفاده قرار نگیرد.</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">۸-از اسامی دانشمندان، کاشفان و شعرای معاصر استفاده نشود.</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">۹-از حروف اول چند کلمه بصورت اسم مخفف و یا ترکیب شده از حروف مختلف استفاده نشود.</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">۱۰- از حرف اول بعضی از کلمات مانند پی وی سی و&hellip; استفاده نشود.</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">لازم بذکر است نباید اسامی زیر مضاف به عناوین شرکت شود:</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">آژانس- ایثار-ایثارگران &ndash; شاهد &ndash; شهید- آزاده- جانبازان- تکنو &ndash; فامیلی -فیلتر &ndash; نیک &ndash; باور- میکروبرد- تست &ndash; استار &ndash; تک &ndash; مدرن &ndash; پیک &ndash; ملی &ndash; ایران- ملت- کشور- انتظام &ndash; نظام &ndash; نفت &ndash; پتروشیمی &ndash; دادگستر- بنیاد &ndash; سازمان &ndash; مرکز &ndash; بهزیست &ndash; بانک &ndash; بسیج &ndash; جهاد &ndash; آسانسور &ndash; مونتاژ- ونوس &ndash; دفتر- ایتال &ndash; بیو- کنترل &ndash; متریک &ndash; مترلژی- امنیت- کارواش &ndash; فانتزی &ndash; شهروند &ndash; اقتصاد -میهن &ndash; جوانان &ndash; ایمان &ndash; دکوراسیون &ndash; هدف &ndash; سپاه &ndash; تکنیک &ndash; دیتا- تک نو- تکنولوژی &ndash; اورست.</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">برای برخی از واژه&zwnj;های رایج که از خارج از کشور وارد فرهنگ ما شده اند نیز باید عبارات معادل آن بکار رود:</p>_x000D_ _x000D_ <table style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;">_x000D_ <tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="108">واژه رایج</td>_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="227">معادل فارسی که باید استفاده شود</td>_x000D_ </tr>_x000D_ <tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="108">آپارتمان</td>_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="227">کاشانه</td>_x000D_ </tr>_x000D_ <tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="108">تکنیک &ndash; تکنو</td>_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="227">فن</td>_x000D_ </tr>_x000D_ <tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="108">تکنولوژی</td>_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="227">فن آوری- فن آوران</td>_x000D_ </tr>_x000D_ <tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="108">کلینیک</td>_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="227">درمانگاه</td>_x000D_ </tr>_x000D_ <tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="108">دکوراسیون</td>_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="227">آرایه</td>_x000D_ </tr>_x000D_ <tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="108">سیستم</td>_x000D_ <td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="227">چرخه</td>_x000D_ </tr>_x000D_ </tbody>_x000D_ </table>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">همانگونه که در شماره ۵ ذکر شد، عنوان تعیین شده حتما باید دارای اسم خاص باشد. اما از آنجایی که بسیاری از افراد در زمینه اسم خاص با مشکل مواجه هستند و یا تعریف مناسبی از اسم خاص نزد خود ندارند، در این بخش به بیان تعریف جامعی از اسم خاص می&zwnj;پردازیم:</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسم واژه ای است که بر شخص، حیوان، شیء یا مفهومی دلالت می&zwnj;کند و می&zwnj;تواند مستقیماً به&zwnj;عنوان نهاد جمله بکار رود.</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسم بر دو قسم است: اسم عام و اسم خاص. اسم عام، اسمی است که برهمه افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت می&zwnj;کند و بین همه آن&zwnj;ها مشترک است. (مانند &ldquo;درخت&rdquo; و &ldquo;پرنده&rdquo;). در حالی که اسم خاص فقط به یک فرد یا شیء دلالت می&zwnj;کند و شامل همه انواع آن نمی شود. (مانند &ldquo;کاج&rdquo; و &ldquo;طوطی&rdquo;).</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انواع اسم خاص عبارتند از:</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">الف- اسامی مربوط به انسان&zwnj;ها مانند: سعید ، مریم، علی و&hellip;</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">ب- اسامی مربوط به حیوان&zwnj;ها مانند: سیمرغ، رخش، عقاب و&hellip;</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">ج- اسامی مربوط به اماکن جغرافیایی مانند: ایران، اصفهان، آسیا، دماوند و&hellip;</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">د- اسامی مربوط به اشیاء مانند: مروارید، قرآن، کوه نور و&hellip;</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسم خاص را نمی&zwnj;توان جمع بست، بجز زمانی&zwnj; که منظور امثال آن&zwnj;ها باشد. مانند &ldquo;ایران به وجود فردوسی&zwnj;ها، سعدی&zwnj;ها و حافظ&zwnj;ها می&zwnj;بالد.&rdquo; که منظور امثال سعدی و حافظ و فردوسی است و این اسامی در حکم اسم عام هستند.</p>_x000D_ _x000D_ <div>&nbsp;</div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ _x000D_ <div class="comments-area" id="comments" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 25px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; float: right; width: 630px; text-align: right; background-color: rgb(245, 245, 245);">&nbsp;</div>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است