درخواست مشاوره

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص و عام

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص و عام

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام ۱- نام شرکت:.................................... سهامی خاص ۲- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین: در این قسمت مشخصات سجلی و محل اقامت سهامداران قید می‌گردد. آقا / خانم متولد شماره شناسنامه صادره از محل تولد ساکن تهران ................................................................................................... آقا / خانم ................................................................................................... آقا / خانم .................................................................................................... ۳- موضوع شرکت: در این قسمت موضوع شرکت قید می‌گردد. ۴- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک: حداقل یک میلیون ریال ۵- تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آن‌ها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام .............................. سهم ریالی ریال بانام/بی نام تقسیم شده است. ۶- میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحویکه بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود. آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد. آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد. آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد. که مبلغ ریال بحساب جاری بانک شعبه واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۷- مرکز اصلی شرکت: تهران.................... خیابان.................. میدان.................. کوچه........... پلاک................... ۸- مدت شرکت از تاریخ ثبت...................................... بمدت نامحدود........................... ۹- مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند.................................................... آقا/خانم به سمت رئیس هیئت مدیره آقا/خانم بهسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقا/خانم به سمت مدیر عامل حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات با مهر شرکت معتبراست. ۱۰- نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت: نام مدیر عامل و اختیارات وی که در اساسنامه پیش بینی شده قید گردد. ............................................................................. ۱۱- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: آقا/خانم به سمت بازرس اصلی آقا/خانم به سمت بازرس علی البدل ۱۲- محل شعب فعلی شرکت در صورتیکه دارای شعبه است نام محل شعبه قید می‌گردد. و در صورتیکه فاقد شعبه است نوشته شود. ۱۳- اساسنامه شرکت مشتمل بر............................. ماده و............................... تبصره می‌باشد که در جلسه مورخ.................. مؤسسین شرکت به تصویب رسیده است. بتاریخ: محل امضاء شرکاء با مؤسسین.

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است