درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه، مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسه، مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه، مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت: …………............... ……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: ……………. …………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. …………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: ۱ـ خانم/ آقای …………........ ……….. به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای …………........ ……….. به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای …………........ ……….. به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای…………........ ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد ۱۸۹ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ............................ ریال منقسم به............... سهم.............. ریالی به....................... ریال منقسم به.............. سهم....................... ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده ۱۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می‌شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. ج: ماده:.............. اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. د: به خانم/ آقای...................................... (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید. امضاء هیات رئیسه: ۱ـ رئیس جلسه......................... ۲ـ ناظر جلسه................... ۳ـ ناظر جلسه........................... ۳ـ منشی جلسه................... تذکرات: ۱- اصل روزنامه‌هایی رسمی و کثیرالانتشار که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۲- گواهی از مرجع قضای مربوطه دایر بر عدم وصول دادخواست (اعتراض به کاهش سرمایه) بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۳- صورتجلسه هیات مدیره دایر بر عملی نمودن کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۴- لیست سهامداران و تعداد سهام آن‌ها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۵- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۶- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است. ۷- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۸- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهامی آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن‌ها تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۹- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است