درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت: …………............... ……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: ……………. …………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. …........ ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت ………… با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: ۱ـ خانم/ آقای ……………...... …….. به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای ……………...... …….. به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای ……………...... …….. به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای……………...... …….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………...... …….. پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………...... …….. منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی) ……………...... …….. به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان …………….... کوچه …………….... پلاک …………….... کدپستی…………….... می‌باشد. مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی‌ها و دفا‌تر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود. امضاء هیئت رئیسه امضاء رئیس جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء منشی جلسه امضاء مدیر یا مدیران تصفیه: تذکرات: ۱- آخرین روزنامه رسمی شرکت در خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود. ۲- فتوکپی شناسنامه مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه شود. ۳- صورتجلسه ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه (وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۴- در صورتیکه مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۵- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آن‌ها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده ۹۷. ل. ا. ق. ت) ۶- لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. (ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت)

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است