درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت: …………............... ……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: ……………. …………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. …................ ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. …در تاریخ ………. …ساعت…………با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: ۱ـ خانم/ آقای ……………. …………… به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای ……………. …………… به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای ……………. …………… به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای ……………. …………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص دستور جلسه، تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود بحث و بررسی شد و النهایه تصمیم گرفته شد که نوع شرکت به مسئولیت محدود تغییر یابد. ج: اساسنامه جدید در ………. … ماده ………. … تبصره تصویب و به امضاء کلیه شرکاء رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. د: دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء رسید. هـ ـ سرمایه شرکت مبلغ ……………. ………… ریال می‌باشد اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح زیر می‌باشد. ۱ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه و: اعضای هیات مدیره انتخاب به شرح زیر می‌باشند. ۱ـ خانم / آقای........................... ۲ـ خانم/ آقای........................... ۳ـ خانم / آقای........................... ز: سمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر می‌باشد. خانم/ آقای................................. به سمت رئیس هیات مدیره خانم/ آقای................................. به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم/ آقای................................. به سمت مدیر عامل ح: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مشترک خانم / آقای.............................. همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء خانم / آقای.............................. همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ی: به خانم / آقای............................. (احدی از شرکاء یا اعضای هیات مدیره یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید. امضاء اعضای هیات رئیسه: ۱- رئیس هیات جلسه........................... ۲- ناظر جلسه........................................ ۳- ناظر جلسه........................................ ۴- منشی جلسه....................................... امضای اعضای هیات مدیره: ۱ـرئیس هیئت مدیره.......................... ۲ـ نایب رئیس هیات مدیره........................... ۳ـ مدیر عامل.......................... تذکرات: ۱- دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تهیه و ذیل تمام صفحات به امضاء کلیه شرکاء رسیده و به انضمام صورتجلسه تحویل شرکت‌ها شود. ۲- دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۳- در صورتی که شرکت سهامی خاص که قصد تبدیل نوع دارد سرمایه تعهدی خود را نپرداخته قبل از تبدیل نوع نسبت به پرداخت سرمایه تعهدی و ارائه گواهی لازم به اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. ۴- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات و به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۵- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹). الزامی است. ۶- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۷- نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان در یک لیست نوشته و به امضاء آنان برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۸- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است