درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت: …………............... ……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: ……………. …………… جلسه هیات مدیره شرکت........... سهامی خاص ثبت شده به شماره............ با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ.......... ساعت.................. در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ……………… ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از......... ……………… خیابان......... ……… کوچه......... ……… پلاک......... ……… کدپستی......... ……… به آدرس......... ……… خیابان......... ……… کوچه......... ……… پلاک......... ……… کدپستی......... ……… تغییر یابد. ب: به آقای / خانم.............. ……… احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید. امضاء اعضاء هیات مدیره: ۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ …………………… تذکرات: ۱- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است. ۲- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل گردد. ۳- صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضای هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است