درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت: …………............... ……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: ……………. …………… صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………. …………. ……… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ………................... …… با واگذاری ……................... …… کلیه سهام خود به خانم/آقای …………… فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد. و یا: خانم/آقای ………............ … با واگذاری …............. …… سهم از سهام خود به خانم/آقای………................. … فرزند …………… متولد…… به شماره شناسنامه…………… صادره از ………… به آدرس …………… خیابان…………… کوچه…………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به …………… سهم کاهش داد. امضاء اعضاء هیات مدیره: ۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ …………………… امضاء خریدار امضاء فروشنده تذکرات: ۱- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیات مدیره و خریدار و فروشنده برسد. ۲- یک نسخه از صورتجلسه به دارایی مربوطه جهت تعیین مالیات نقل و انتقال سهام تحویل و پس از پرداخت مالیات مربوطه برگ مفاصا حساب بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۳- فتوکپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. ۴- صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است