درخواست مشاوره

نکاتی در مورد ترسیم نقشه ونمودار و جدول در ضمیمه اظهارنامه اختراع

نکاتی در مورد ترسیم نقشه ونمودار و جدول در ضمیمه اظهارنامه اختراع

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">چنانچه نقشه&zwnj;ها، نمودارها، و جداول، بخشي از ضميمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسيم آن&zwnj;ها بايد نكات زير رعايت شوند:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">1 &ndash; در يك روي صفحه كاغذ بادوام و در قطع A4، با خطوط پررنگ و يكدست مشكي و غيررنگي كشيده شده و ترجيحاً در رسم آن&zwnj;ها از ابزارهاي فني نقشه&zwnj;كشي استفاده شود و حداكثر حاشيه اوراق به ترتيب از بالا&nbsp; 5/2 سانتي&zwnj;متر&nbsp; از چپ 5/1 سانتي&zwnj;متر، از راست 5/2 سانتي&zwnj;متر و از پايين 1 سانتي&zwnj;متر باشد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">2 &ndash; وضوح و شفافيت نقشه&zwnj;ها به&zwnj;نحوي باشد كه امكان تكثير يا تصوير&zwnj;برداري آن ميسر شود؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">3 &ndash; تمام عناصر نقشه&zwnj; يا نمودار داراي مقياس يكسان باشد مگر آنكه براي فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصي از نقشه&zwnj; و يا نمودار ضروري باشد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">4 &ndash; تا حد امكان به صورت عمودي در صفحه قرار گيرد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">5- اعداد، حروف و نشانه&zwnj;ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">6 &ndash; شامل نشانه&zwnj;&zwnj;هايي باشد كه در توصيف بتوان به آن&zwnj;ها ارجاع داد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">7 &ndash; صفحات&nbsp; بايد به ترتيب شماره&zwnj;گذاري شده و ترجيحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از كل صفحات باشد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">8&ndash; هيچ توضيحي نبايد روي نقشه&zwnj;ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">9 &ndash; در صورتي كه هريك از نقشه&zwnj;ها، نمودارها و جداول در بيش از يك صفحه باشد، كل صفحات بايد بدون حذف بخشي از آن&zwnj;ها&zwnj;، شامل نشانه&zwnj;هايي مستقل از شماره صفحات باشد به&zwnj;نحوي كه ارتباط و تماميت قسمت&zwnj;ها را با يكديگر روشن سازد.</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است