درخواست مشاوره

مراحل ثبت موسسه

مراحل ثبت موسسه

<h2 dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; font-weight: bold; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: tahoma; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000000"><span style="font-size: 12px; line-height: 24px;">مراحل ثبت موسسه&nbsp;</span></font></h2>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 24px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;1.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>تکمیل مدارک (کپی کارت ملی و کپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره) و امضاء مدارک ارائه شده</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 24px;">2.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>انتخاب اسامی موسسه</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 24px;">3.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>(شرایط نام انتخابی: سه سیلابی، کلمات فارسی،کلمه آخر اسم خاص)</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 24px;">4.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>ارجاع مدارک به اداره ثبت شرکتها&nbsp;</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 24px;">5.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>تایید نهایی نام بعد از حداکثر 5 روز</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 24px;">6.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>اتمام تاسیس 7 روز بعد از تایید نام</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 24px;">7.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>دریافت روزنامه رسمی پانزده روز پس از آگهی تاسیس</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است