درخواست مشاوره

تعریف موسسه غیر تجاری

تعریف موسسه غیر تجاری

<p style="margin: 0px 0px 15px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: justify; direction: rtl;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 24px;">موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و&nbsp;امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند</span><span dir="LTR" style="line-height: 24px;">.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px 0px 15px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: justify; direction: rtl;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR" style="line-height: 24px;">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 24px;">تشکیل موسسه از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند</span></span></span><span dir="LTR" style="line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">.</span></span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2020 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است