درخواست مشاوره

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده شرکت تعاونی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده شرکت تعاونی

<p style="box-sizing: border-box; border: 0px none; font-size: 14px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial, tahoma; text-align: justify; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مدارک لازم جهت تشکیل پرونده شرکت تعاونی :</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <ul>_x000D_ <li style="box-sizing: border-box; border: 0px none; margin: 0px 20px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28px; text-align: justify; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ارائه مجوز فعالیت مربوطه</span></span></span></li>_x000D_ <li style="box-sizing: border-box; border: 0px none; margin: 0px 20px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28px; text-align: justify; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">لیست اسامی حداقل ۷ نفر به همراه آدرس و شماره تلفن محل سکونت هریک از اعضا</span></span></span></li>_x000D_ <li style="box-sizing: border-box; border: 0px none; margin: 0px 20px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28px; text-align: justify; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دو سری کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم)</span></span></span></li>_x000D_ <li style="box-sizing: border-box; border: 0px none; margin: 0px 20px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28px; text-align: justify; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دو سری کپی کارت ملی</span></span></span></li>_x000D_ <li style="box-sizing: border-box; border: 0px none; margin: 0px 20px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28px; text-align: justify; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دو سری کپی آخرین مدرک تحصیلی یا تجربی</span></span></span></li>_x000D_ <li style="box-sizing: border-box; border: 0px none; margin: 0px 20px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28px; text-align: justify; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دو سری کپی کارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۳۸ به بعد یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان</span></span></span></li>_x000D_ <li style="box-sizing: border-box; border: 0px none; margin: 0px 20px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28px; text-align: justify; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اسامی اعضای هیات موسس (حداقل ۳ نفر)</span></span></span></li>_x000D_ <li style="box-sizing: border-box; border: 0px none; margin: 0px 20px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28px; text-align: justify; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تکمیل فرم تشکیل شرکت تعاونی و نمونه امضای اعضای هیات موسس (۳ نفر)</span></span></span></li>_x000D_ <li style="box-sizing: border-box; border: 0px none; margin: 0px 20px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28px; text-align: justify; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">آدرس و کد پستی محل اجرای طرح</span></span></span></li>_x000D_ <li style="box-sizing: border-box; border: 0px none; margin: 0px 20px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28px; text-align: justify; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">نام پیشنهادی شرکت تعاونی جهت تایید نهایی نام از مرجع مربوطه</span></span></span></li>_x000D_ <li style="box-sizing: border-box; border: 0px none; margin: 0px 20px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: top; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 28px; text-align: justify; font-family: syekan, YekanNumbers, Arial; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تعیین مدیرعامل و عضو علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و بازرس علی البدل</span></span></span></li>_x000D_ </ul>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است