درخواست مشاوره

شرایط ادعای اختراع

شرایط ادعای اختراع

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه&zwnj;هاي فني تعيين كند. هر اختراع مي&zwnj;تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز بوده و داراي شرايط زير باشند:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">1-معقول بودن تعداد آن&zwnj;ها با توجه به ماهيت اختراع و شماره&zwnj;&zwnj;گذاري ترتيبي آن&zwnj;ها در صورت تعدّد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">2-از اطلاعات افشاء شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">3-ويژگي&zwnj;هاي فني قابل حمايت را با استفاده از جملات مثبت، بيان نمايد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">4-جز در موارد غيرقابل اجتناب، از&nbsp; ارجاع به نقشه&zwnj;ها يا توصيف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتي مانند &laquo;همان&zwnj;طور كه در توصيف آمد&raquo; يا &laquo;همان&zwnj;طور كه در نقشه&zwnj;ها نشان داده شده&raquo; خودداري شود؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">5-در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">6-مشتمل بر شيوه اجرا و مزاياي اختراع نباشد.&nbsp;</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است