درخواست مشاوره

نکاتی در مورد اظهارنامه ثبت اختراع

نکاتی در مورد اظهارنامه ثبت اختراع

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">اظهارنامه ثبت اختراع بايد حاوي نكات زير باشد:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">1-اسم، شماره ملي، نشاني، كدپستي، تابعيت و سمت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هرگونه شناسه ديگر آن الزامي است؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">2-اسم، شماره ملي،&nbsp; نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي، در صورت وجود؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">3-اسم، اقامتگاه و كدپستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ&zwnj;ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">4-اسم، نشاني و شغل مخترع، در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نباشد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">5-عنوان اختراع به نحوي كه اختراع ادعايي را مشخص سازد و مشتمل بر كلماتي مثل &laquo;بهتر&raquo; و غيره نبوده و ترجيحاً بين سه تا 10 كلمه باشد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">6-تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي&zwnj;نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">7-اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلي در صورت تكميلي بودن اختراع؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">8-تعداد صفحات توصيف، ادعاها، خلاصه توصيف اختراع و نقشه&zwnj;ها؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">9-تعيين طبقه اختراع براساس طبقه&zwnj;بندي بين&zwnj;المللي اختراعات؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">10-تعيين ضمائم.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">تبصره 1- در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن&zwnj;ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">تبصره 2- اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور، علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.&nbsp;</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است