درخواست مشاوره

بهره برداری از اختراع

بهره برداری از اختراع

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">دولت يا شخص مجاز از طرف آن&zwnj;، با رعايت ترتيبات زير، مي&zwnj;توانند از اختراع بهره&zwnj;برداري نمايند:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">الف ـ درمواردي كه با نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي&zwnj;ربط منافع عمومي مانند امنيت ملي&zwnj;، تغذيه&zwnj;، بهداشت يا توسعه ساير بخشهاي حياتي اقتصادي كشور، اقتضاء كند كه دولت يا شخص ثالث از اختراع بهره&zwnj;برداري نمايد و يا بهره&zwnj;برداري از سوي مالك يا شخص مجاز از سوي او مغاير با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهره&zwnj;برداري از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كميسيوني مركب از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، يكي از قضات ديوان عالي كشور با معرفي رئيس قوه قضائيه&zwnj;، دادستان كل كشور، نماينده رئيس&zwnj;جمهور و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي&zwnj;ربط مطرح و درصورت تصويب&zwnj;، با تعيين كميسيون مذكور، سازمان دولتي يا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع&zwnj;، از اختراع بهره&zwnj;برداري مي&zwnj;نمايد.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ب ـ بهره&zwnj;برداري از اختراع محدود به منظوري خواهد بود كه در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادي مورد اجازه مي&zwnj;باشد. درصورتي كه مالك اختراع يا هر شخص ذي&zwnj;نفع ديگر توضيحي داشته باشند، كميسيون پس از رسيدگي به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهره&zwnj;برداري در فعاليتهاي غيررقابتي اتخاذ تصميم خواهد كرد. كميسيون مي&zwnj;تواند بنا به درخواست مالك اختراع يا سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه مجوز بهره&zwnj;برداري از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسيدگي به اظهارات طرفين يا يكي از آنها در محدوده&zwnj;اي كه ضرورت اقتضاء نمايد، نسبت به تصميم&zwnj;گيري مجدد اقدام كند.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ج ـ درصورتي كه مالك اختراع ادعا نمايد كه شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امكان تكرار آن ميسر نيست و يا اين كه ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده نتوانسته طبق مفاد تصميم و شرايط آن عمل كند، موضوع در كميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهارات مالك اختراع&zwnj;، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي&zwnj;ربط و بهره&zwnj;بردار، اجازه بهره&zwnj;برداري لغو شده و حسب مورد اجازه بهره&zwnj;برداري براي مالك يا بهره&zwnj;بردار ديگر صادر مي&zwnj;شود. با احراز شرايط مقرر در اين بند، اگر كميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اين اجازه را كسب كرده&zwnj;اند، بقاء تصميم را ايجاب مي&zwnj;نمايد آن تصميم را لغو نمي&zwnj;كند.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">درمواردي كه اجازه بهره&zwnj;برداري توسط كميسيون به شخص ثالثي داده شده است&zwnj;، مي&zwnj;توان آن مجوز را فقط به همراه شركت يا كسب و كار شخص تعيين&zwnj;شده ازطرف كميسيون يا به همراه قسمتي از شركت يا كسب و كاري كه اختراع در آن بهره&zwnj;برداري مي&zwnj;شود، انتقال داد.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">د ـ اجازه بهره&zwnj;برداري موضوع اين ماده&zwnj;، مانع انجام امور زير نيست&zwnj;:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">1 ـ انعقاد قرارداد بهره&zwnj;برداري توسط مالك اختراع&zwnj;، با رعايت مقررات اين ماده&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">2 ـ بهره&zwnj;برداري مستمر از حقوق تفويضي توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند (الف&zwnj;) ماده (15).</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">3 ـ صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح&zwnj;) اين ماده&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">هـ ـ درخواست اجازه بهره&zwnj;برداري از كميسيون بايد همراه دليل و سندي باشد كه به&zwnj;موجب آن ثابت شود دستگاه دولتي يا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهره&zwnj;برداري كرده ولي نتوانسته است اجازه بهره&zwnj;برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">رعايت مراتب اين بند، درصورت فوريت ناشي از مصالح ملي يا موارد حصول شرايط قهريه در كشور كلاً به تشخيص كميسيون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن كه در اين قبيل موارد مالك اختراع دراولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">و ـ بهره&zwnj;برداري از اختراع توسط سازمان دولتي يا اشخاص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده&zwnj;اند، براي عرضه در بازار ايران است&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ز ـ اجازه كميسيون درخصوص بهره&zwnj;برداري از اختراع در زمينه فناوري نيمه&zwnj;هاديها، تنها در موردي جايز است كه به منظور استفاده غيرتجاري عمومي بوده يا درموردي باشد كه وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي&zwnj;ربط تشخيص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك يا استفاده كننده آن غيررقابتي است&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ح ـ پروانه بهره&zwnj;برداري بدون موافقت مالك&zwnj;، در موارد زير نيز با ترتيباتي كه ذكر مي&zwnj;شود قابل صدور است&zwnj;:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">1ـ درصورتي كه در يك گواهينامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از يك اختراع ثبت&zwnj;شده قبلي قابل بهره&zwnj;برداري نيست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم&zwnj;، متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مؤخر پروانه بهره&zwnj;برداري از اختراع مقدم را درحد ضرورت&zwnj;، بدون موافقت مالك آن&zwnj;، صادر مي&zwnj;كند.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">2ـ درمواقعي كه طبق جزء (1) اين بند پروانه بهره&zwnj;برداري بدون موافقت مالك صادر شده باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مقدم&zwnj;، پروانه بهره&zwnj;برداري از اختراع مؤخر را نيز بدون موافقت مالك آن صادر مي&zwnj;كند.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">3ـ درصورت درخواست صدور پروانه بهره&zwnj;برداري بدون موافقت مالك طبق اجزاء (1) و (2) اين بند در تصميم مربوط به صدور هر يك از پروانه&zwnj;هاي مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبي كه بايد به مالك اختراع ذي&zwnj;ربط پرداخت شود و شرايط پرداخت&zwnj;، تعيين مي&zwnj;شود.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">4ـ درصورت صدور پروانه بهره&zwnj;برداري طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره&zwnj;برداري طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">5 ـ درخواست صدور پروانه بهره&zwnj;برداري بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزينه مقرر مي&zwnj;باشد.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">6 ـ درصورت صدور پروانه بهره&zwnj;برداري بدون موافقت مالك، اجزاء&zwnj;(1) و (2) اين بند و بندهاي (ب&zwnj;) تا (و) و نيز بند (ط&zwnj;) اين ماده قابل اعمال است&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">طـ تصميمات كميسيون درمحدوده بندهاي اين ماده&zwnj;، در دادگاه&zwnj; عمومي تهران قابل اعتراض است&zwnj;.&nbsp;</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است