درخواست مشاوره

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زير است&zwnj;:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">الف ـ بهره&zwnj;برداري ازاختراع ثبت شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالك اختراع&zwnj;، مشروط به موافقت مالك آن است&zwnj;. بهره&zwnj;برداري از اختراع ثبت شده به شرح آتي خواهد بود:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">1 ـ درصورتي كه اختراع درخصوص فرآورده باشد:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">اول ـ ساخت&zwnj;، صادرات و واردات&zwnj;، عرضه براي فروش&zwnj;، فروش و استفاده از فرآورده&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">دوم ـ ذخيره به قصد عرضه براي فروش&zwnj;، فروش يا استفاده از فرآورده&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">2 ـ درصورتي كه موضوع ثبت اختراع فرآيند باشد:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">اول ـ استفاده از فرآيند.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">دوم ـ انجام هر يك از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف&zwnj;) اين ماده درخصوص كالاهايي كه مستقيماً از طريق اين فرآيند به دست مي&zwnj;آيد.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ب ـ مالك مي&zwnj;تواند با رعايت بند (ج&zwnj;) اين ماده و ماده (17) عليه هر شخص كه بدون اجازه او بهره&zwnj;برداريهاي مندرج در بند (الف&zwnj;) را انجام دهد و به حق مخترع تعدي كند و يا عملي انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدي به حق مخترع شود، به دادگاه شكايت كند.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ج ـ حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نمي&zwnj;شود:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">1ـ بهره&zwnj;برداري از كالاهايي كه توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار ايران عرضه&zwnj;مي&zwnj;شود.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">2ـ استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني يا كشتي&zwnj;هاي ساير كشورها كه به طور موقت يا تصادفاً وارد حريم هوايي&zwnj;، مرزهاي زميني يا آبهاي كشور مي&zwnj;شود.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">3ـ بهره&zwnj;برداريهايي كه فقط با اهداف آزمايشي درباره اختراع ثبت شده انجام مي&zwnj;شود.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">4ـ بهره&zwnj;برداري توسط هر شخصي كه با حُسن نيت قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا درمواقعي كه حق تقدم تقاضا شده است&zwnj;، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع&zwnj;، از اختراع استفاده مي&zwnj;كرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ايران به عمل مي&zwnj;آورده است&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">د ـ حقوق استفاده كننده قبلي كه در جزء(4) بند (ج&zwnj;) اين ماده قيد شده است&zwnj;، تنها به همراه شركت يا كسب و كار يا به همراه بخشي كه در آن از اختراع استفاده مي&zwnj;شده يا مقدمات استفاده از آن فراهم گرديده&zwnj;، قابل انتقال يا واگذاري است&zwnj;.</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است