درخواست مشاوره

رعایت مواردی در تسلیم و تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع

رعایت مواردی در تسلیم و تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكيت صنعتي داده مي&zwnj;شود، بايد موضوعي را كه حمايت از آن درخواست مي&zwnj;شود، تعيين كرده&zwnj; و به فارسي تنظيم شود، داراي تاريخ و امضاء بوده و خواسته&zwnj;، توصيف ادعا، خلاصه&zwnj;اي از توصيف اختراع و درصورت لزوم نقشه&zwnj;هاي مربوطه را دربرداشته باشد. هزينه&zwnj;هاي ثبت اظهارنامه از درخواست&zwnj;كننده ثبت دريافت مي&zwnj;شود.&nbsp;</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">در تنظيم و تسليم اظهارنامه بايد موارد زير رعايت شود:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">الف ـ نام و ساير اطلاعات لازم درخصوص متقاضي&zwnj;، مخترع و نماينده قانوني او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ب ـ درمواقعي كه متقاضي شخص مخترع نيست&zwnj;، مدارك دال بر سمت قانوني وي همراه اظهارنامه تحويل گردد.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ج ـ ادعاي مذكور در اظهارنامه&zwnj;، گويا و مختصر بوده و با توصيف همراه باشد، به نحوي كه براي شخص داراي مهارت عادي در فن مربوط واضح و كامل بوده و حداقل يك روش اجرائي براي اختراع ارائه كند. خلاصه توصيف فقط به منظور ارائه اطلاعات فني است و نمي&zwnj;توان براي تفسير محدوده حمايت به آن استناد كرد</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است