درخواست مشاوره

مواردی که از حیطه حمایت از اختراع خارج است

مواردی که از حیطه حمایت از اختراع خارج است

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است&zwnj;:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">الف ـ كشفيات&zwnj;، نظريه&zwnj;هاي علمي&zwnj;، روشهاي رياضي و آثار هنري&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ب ـ طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجاري و ساير فعاليتهاي ذهني و اجتماعي&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ج ـ روشهاي تشخيص و معالجه بيماريهاي انسان يا حيوان&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">اين بند شامل فرآورده&zwnj;هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور نمي&zwnj;شود.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">دـ منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل&zwnj;دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آنها.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش&zwnj;بيني شده باشد.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطه&zwnj;اي از جهان ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا ازطريق استفاده عملي و يا هرطريق ديگر، قبل از تقاضا و يا درموارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع&zwnj;، افشاء شده باشد.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">درصورتي كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">و ـ اختراعاتي كه بهره&zwnj;برداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق&zwnj;حسنه باشد.</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است