درخواست مشاوره

ضمانت اجرایی در حقوق ثبت اختراع

ضمانت اجرایی در حقوق ثبت اختراع

<h5 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: BMitraBold; text-align: justify;"><br />_x000D_ <span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ضمانت اجرایی در حقوق ثبت اختراع :</span></span></span></h5>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; font-family: BMitraBold; color: rgb(81, 94, 108); line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">نظام انحصار حق اختراع تنها با پشتوانه و ضمانت اجرای حقوقی است که نمود وعینیت پیدا می کند.<br />_x000D_ در حقوق مالکیت فکری (مالک اختراع) به دو نحو از وی حمایت می شود ؛<br />_x000D_ به عبارت دیگر حقوق ناشی از خلق مالکیت فکری به دو صورت است :<br />_x000D_ الف ) حمایت ایجابی :<br />_x000D_ به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد.<br />_x000D_ ب ) حمایت سلبی :<br />_x000D_ سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هر گونه نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود .<br />_x000D_ در همین راستا ماده&nbsp; 15&nbsp; قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386&nbsp; حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را به این ترتیب دانسته است&nbsp; :<br />_x000D_ الف ) بهره&zwnj;برداري از اختراع ثبت شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالك اختراع&zwnj;، مشروط به موافقت مالك آن است&zwnj;. بهره&zwnj;برداري از اختراع ثبت شده به شرح آتي خواهد بود:<br />_x000D_ 1- درصورتي كه اختراع درخصوص فرآورده باشد:<br />_x000D_ اول - ساخت&zwnj;، صادرات و واردات&zwnj;، عرضه براي فروش&zwnj;، فروش و استفاده از فرآورده&zwnj;.<br />_x000D_ دوم - ذخيره به قصد عرضه براي فروش&zwnj;، فروش يا استفاده از فرآورده&zwnj;.<br />_x000D_ 2- درصورتي كه موضوع ثبت اختراع فرآيند باشد:<br />_x000D_ اول - استفاده از فرآيند.<br />_x000D_ دوم - انجام هر يك از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف&zwnj;) اين ماده درخصوص كالاهايي كه مستقيماً از طريق اين فرآيند به دست مي&zwnj;آيد.<br />_x000D_ ب ) مالك مي&zwnj;تواند با رعايت بند (ج&zwnj;) اين ماده و ماده (17) عليه هر شخص كه بدون اجازه او بهره&zwnj;برداريهاي مندرج در بند (الف&zwnj;) را انجام دهد و به حق مخترع تعدي كند و يا عملي انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدي به حق مخترع شود، به دادگاه شكايت كند.(نقض مستقیم وغیرمستقیم پذیرفته شده است)<br />_x000D_ بر طبق بند ب ماده&nbsp; 15&nbsp; مالک می تواند با رعایت بند&nbsp; ج&nbsp; ماده&nbsp; 15&nbsp; (exception) و ماده&nbsp; 17&nbsp; قانون فوق، علیه هر شخصی که بدون اجازه بهره برداری های مندرج در بند الف&nbsp; را انجام می دهدو به حق مخترع تعدی&nbsp; کند و یا عملی انجام دهد که مکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود&nbsp; به دادگاه شکایت کند.<br />_x000D_ و در راستای حمایت سلبی از صاحب اختراع وفق ماده 0 6 قانون ثبت اختراعات مصوب1386 :نقص حقوق مندرج در این قانون عبارتست از معنای انجام هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد .<br />_x000D_ و در خصوص ضمانت اجرای کیفری نیز ماده&nbsp; 61&nbsp; قانون مارالذکر مقرر می دارد :<br />_x000D_ هر شخصی که با علم و عمد مرتکب نقض حقوق صاحب اختراع مندرج در ماده&nbsp; 15( ساخت&zwnj;، صادرات و واردات&zwnj;، عرضه براي فروش&zwnj;، فروش و استفاده از فرآورده&zwnj;، و ذخيره به قصد عرضه براي فروش&zwnj;، فروش يا استفاده از فرآورده،..&zwnj;بدون اجازه مالک) شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت&nbsp; به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دو مجازات فوق اعم از جزای نقدی و حبس محکوم خواهد شد که به نظرمی رسد؛ قانون در قبال نقض کنندگان حق اختراع&nbsp; موضع سخت و محکمی اتخاذ نموده است&nbsp; خصوصا اینکه، در حبس نیز بیش از نود روز در نظر گرفته، که قابل تعلیق و تبدیل نمی باشد .</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است