درخواست مشاوره

قانون ثبت اختراعات

قانون ثبت اختراعات

<p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۱ ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده&zwnj;ای خاص را ارایه می&zwnj;کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می&zwnj;نماید. &#39;</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۲ ـ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می&zwnj;شود که در رشته&zwnj;ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع&zwnj;دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می&zwnj;شود.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۳ ـ گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می&zwnj;کند و دارنده آن می&zwnj;تواند از حقوق انحصاری بهره&zwnj;مند شود.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۴ ـ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;">_x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">الف ـ کشفیات، نظریه&zwnj;های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ب ـ طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان.</span></span></span></span></dd>_x000D_ </dl>_x000D_ </dd>_x000D_ </dl>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">این بند شامل فرآورده&zwnj;های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی&zwnj;شود.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;">_x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">د ـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل&zwnj;دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش&zwnj;بینی شده باشد.</span></span></span></span></dd>_x000D_ </dl>_x000D_ </dd>_x000D_ </dl>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه&zwnj;ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;">_x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">و ـ اختراعاتی که بهره&zwnj;برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق&zwnj;حسنه باشد.</span></span></span></span></dd>_x000D_ </dl>_x000D_ </dd>_x000D_ </dl>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۵- چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است:</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;">_x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ب ـ اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می&zwnj;گیرد.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ج ـ هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده&zwnj;اند، مشروط بر این&zwnj;که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">د ـ حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می&zwnj;شود.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">هـ ـ درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">و ـ نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می&zwnj;شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.</span></span></span></span></dd>_x000D_ </dl>_x000D_ </dd>_x000D_ </dl>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۶- اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می&zwnj;شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می&zwnj;شود، تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه&zwnj;ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه&zwnj;های مربوطه را دربرداشته باشد. هزینه&zwnj;های ثبت اظهارنامه از درخواست&zwnj;کننده ثبت دریافت می&zwnj;شود. در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;">_x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">الف ـ نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ب ـ درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ج ـ ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارایه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارایه اطلاعات فنی است و نمی&zwnj;توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.</span></span></span></span></dd>_x000D_ </dl>_x000D_ </dd>_x000D_ </dl>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۷- متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده&zwnj;است می&zwnj;تواند آن را مسترد کند.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۸- اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته&zwnj;ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می&zwnj;دهند مربوط باشد. دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی&zwnj;اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی&zwnj;شود. متقاضی می&zwnj;تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته&zwnj;است:</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;">_x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">الف ـ اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ب ـ آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.</span></span></span></span></dd>_x000D_ </dl>_x000D_ </dd>_x000D_ </dl>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۹- متقاضی می&zwnj;تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه&zwnj;ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می&zwnj;تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه&zwnj;ای یا بین&zwnj;المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده&zwnj;است. درصورت درخواست حق تقدم:</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;">_x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">الف ـ اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می&zwnj;خواهد ظرف مدت معین، رونوشت اظهارنامه&zwnj;ای را ارایه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه&zwnj;ای که مبنای حق تقدم است، گواهی شده باشد.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ب ـ با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.</span></span></span></span></dd>_x000D_ </dl>_x000D_ </dd>_x000D_ </dl>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کان&zwnj;لم&zwnj;یکن تلقی می&zwnj;شود.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۱۰- بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است، ارایه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;">_x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">الف ـ تصویر هرگونه نامه و اخطاریه&zwnj;ای که متقاضی درمورد نتایج بررسی&zwnj;های انجام شده درخصوص اظهارنامه&zwnj;های خارج دریافت کرده&zwnj;است.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ب ـ تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه&zwnj;های خارجی ثبت شده&zwnj;است.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ج ـ تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">د ـ تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی&zwnj;اعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی.</span></span></span></span></dd>_x000D_ </dl>_x000D_ </dd>_x000D_ </dl>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۱۱- اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی نکات زیر باشد:</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;">_x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">الف ـ ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می&zwnj;شود.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ب ـ ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می&zwnj;کند.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ج ـ توصیف اجمالی اختراع.</span></span></span></span></dd>_x000D_ </dl>_x000D_ </dd>_x000D_ </dl>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده&zwnj;است، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان&zwnj;لم&zwnj;یکن تلقی خواهد شد.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۱۲- چنانچه در اظهارنامه به نقشه&zwnj;هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده&zwnj;است، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می&zwnj;کند تا نقشه&zwnj;ها را ارایه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه&zwnj;های مورد اشاره را ارایه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صورت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه&zwnj;ها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۱۳- پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین&zwnj;نامه آن، بررسی خواهد کرد و درصورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می&zwnj;دهد. درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می&zwnj;کند.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ماده ۱۴- اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;">_x000D_ <dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">الف ـ درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; margin-left: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ب ـ گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.</span></span></span></span></dd>_x000D_ <dd style="margin-right: 1.6em; margin-bottom: 0.1em; ma

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است