درخواست مشاوره

ثبت برند وانتقال برند

ثبت برند وانتقال برند

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">صاحب علامت &nbsp;تجاری یا برند، می تواند اجازه استفاده از علامت را به شخص سومی هم&nbsp;بدهد&nbsp;. اعتبار این اجازه در صورتی جایز&nbsp;خواهد بود که اجازه نامه مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشد. بنابراین برای استفاده شخص دوم&nbsp;از&nbsp;</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">برند</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;حتما باید قبلا امور ثبتی و</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span></strong><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">انتقال برند</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;از لحاظ قانونی انجام شده باشد. در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجاری یا&nbsp;برند&nbsp;به امضای شخص استفاده کننده و صاحب علامت&nbsp;رسیده باشد ثبت اجازه نامه مذکور با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او انجام&nbsp;می گیرد.یکی از خصوصیات&nbsp;</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">برند</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ها، قابلیت&nbsp;</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">انتقال</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;به غیر می باشد، بنابراین اشخاص اعم از حقیقی یا اعم از حقوقی می توانند بر طبق قراردادی، برند خود را به دیگری&nbsp;انتقال&nbsp;دهند. این نوع از&nbsp;</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">انتقال برند</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;به نام&nbsp;انتقال برند&nbsp;قراردادی مشهور می باشد. در ایران&nbsp;</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;انتقال برند</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;یا نام تجاری به شخصی غیر از مالک اولیه امکانپذیر و قابل اجرا می باشد. بنابر این ممکن است&nbsp;برند&nbsp;یا مجوز ها و حق کسب و کار به همراه محل کسب به شکل مستقل به شخص دیگری&nbsp;انتقال&nbsp;پیدا کند و از لحاظ قانونی، تفاوتی بین این دو نوع&nbsp;انتقال برند&nbsp;نمی باشد. در واقع، در آنجایی که&nbsp;برند&nbsp;به عنوان دارایی اشخاص حقیقی یا &nbsp;حقوقی و جز لاینفک هر کسب و کاری می باشد که این امکان در قوانین ایران پیش بینی شده است و در صورت لزوم&nbsp;انتقال برند&nbsp;به راحتی قابل انجام است. جهت انجام&nbsp;انتقال برند&nbsp;از طریق قراردادی، باید ابتدا از طریق سامانه اداره ثبت مالکیت های صنعتی اقدام نمایید. طبق قانون ۱۳۸ و ۱۳۹ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری، هر گونه&nbsp;انتقال&nbsp;علامت&nbsp;ثبت&nbsp;شده و&nbsp;برند&nbsp;باید در مرجع&nbsp;ثبت&nbsp;به&nbsp;ثبت&nbsp;برسد. بنابراین تا زمانیکه این&nbsp;انتقال&nbsp;در اداره مالکیت صنعتی&nbsp;ثبت&nbsp;نشده باشد، در حقیقت هنوز&nbsp;انتقال برند&nbsp;انجام نشده و اداره ثبت فقط شخصی را که به نام وی&nbsp;برند&nbsp;ثبت شده است را به عنوان مالک&nbsp;برند&nbsp;می شناسد&nbsp;.&nbsp;انتقال برند&nbsp;در ایران به صورت قراردادی و قهری انجام می گردد.&nbsp;انتقال برند&nbsp;به شکل قراردادی را توضیح دادیم.&nbsp;انتقال برند&nbsp;به شکل قهری که معروفترین آن&nbsp;انتقال برند&nbsp;به موجب&nbsp;وراثت&nbsp;می باشد دارای مراحلی شبیه به انتقال برند قراردادی می باشد، با این تفاوت که نیازی به تنظیم صلح نامه در دفتر اسناد رسمی نیست و تنها گواهی انحصار وراثت که در آن سهم هر یک از وراث کاملا مشخص است، مدرکی جهت&nbsp;انتقال&nbsp; برند&nbsp;می باشد. پس با داشتن گواهی وراثت و پس ار ورود به سامانه و انتخاب درخواست&nbsp;انتقال برند&nbsp;به صورت قهری، تقاضانامه مورد نظر را می توانید به سامانه اداره ارسال نمایید. در واقع این کار تنها روش انجام&nbsp;انتقال برند، به شکل قهری می باشد.&nbsp;انتقال برند&nbsp;بعد از&nbsp;ثبت برند&nbsp;انجام می شود و این کار با یک سری شرایط، قابل خرید و فروش است. اولین شرط که مهمترین شرط هم تلقی می گردد این است که برای&nbsp;انتقال برند، رضایت مالک&nbsp;برند&nbsp;لازم می باشد، مالک&nbsp;برند&nbsp;شخصی است که&nbsp;برند&nbsp;به نام وی ثبت شده است. سپس در مرحله بعدی باید اطلاعات تغییر مالک در اظهارنامه مالکیت علامت تجاری یا&nbsp;برند&nbsp;انجام گیرد. که برای این کار باید شماره ثبت علامت ثبت شده، نام و مشخصات و محل اقامت مالک&nbsp;برند&nbsp;جدید و همچنین در صورتی که مالک حقوقی باشد، مشخصات نماینده قانونی مالک&nbsp;</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">برند</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;نیز باید تغییر کند. برای&nbsp;</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">انتقال برند</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;ثبت شده لازم است، سند رسمی&nbsp;</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">انتقال</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;و وکالتنامه رسمی در صورتی که</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;انتقال برند</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;توسط وکیل انجام شود و پروانه مالکیت انحصاری ضمیمه اظهارنامه&nbsp;</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">انتقال</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;مالکیت گردد. مدارک لازم برای&nbsp;</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">انتقال برند</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;یا نام تجاری به&nbsp;</span></span><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline;"><span style="background-color:#FFFFFF;">شخص حقیقی</span></em><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;۱- کپی شناسنامه و کارت ملی شخص مالک جدید ۲- اصل سند صلح ۳- اصل گواهی مصدق ثبت علامت یا برند&nbsp; لازم است و در صورتی که</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;انتقال برند</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;به&nbsp;</span></span><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline;"><span style="background-color:#FFFFFF;">شخص حقوقی</span></em><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;باشد ۱- روزنامه رسمی رسمی آخرین تغییرات ۲- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت ۳- اصل سند صلح ۴-اصل گواهی مصدق</span></span><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;ثبت علامت</span></strong><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;نیاز می باشد. در&nbsp;انتقال برند&nbsp;به شکل قراردادی، بر طبق قرارداد منعقد شده بین فروشنده و خریدار&nbsp;برند&nbsp;به صورت ارادی منتقل می گردد اما در نقل و انتقال برند به صورت قهری، برند به موجب ارث، مزایده، حراج و &hellip; منتقل می گردد. برای&nbsp;انتقال برند&nbsp;لازم به تنظیم سند صلح می باشد برای انجام این کار کافیست به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی بروید و سند صلح علامت تجاری یا&nbsp;برند&nbsp;خود را تنظیم کنید. دفترخانه از اداره مالکیت صنعتی یک استعلام به خاطر تایید سابقه&nbsp;</span></span><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ثبت</span></em><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;علامت تجاری انجام می دهد و سپس سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی توسط طرفین امضاء می شود. در خواست کتبی مالک برای ثبت&nbsp;انتقال&nbsp;در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی که به همراه اصل آخرین گواهینامه معتبر علامت تجاری، سند&nbsp;انتقال علامت&nbsp;که حتما به امضای مالک قبلی&nbsp;</span></span><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline;"><span style="background-color:#FFFFFF;">برند</span></u><span style="line-height: 21.45px;"><span style="background-color:#FFFFFF;">&nbsp;&nbsp;و منتقل الیه یا شخصی که&nbsp;برند&nbsp;قرار است به نام وی انتقال نماید رسیده و هزینه های مربوط به انجام&nbsp;انتقال برند&nbsp;به اداره&nbsp;ثبت&nbsp;ارائه می شود و منتظر انتشار آگهی&nbsp;انتقال علامت&nbsp;در روزنامه رسمی می مانیم. بعد از انتشار در روزنامه رسمی&nbsp;انتقال&nbsp; برند&nbsp;عملا انجام شده است و قانونی می باشد و مالک جدید به عنوان مالک&nbsp;برند&nbsp;از لحاظ قانونی شناخته می شود.</span></span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است