درخواست مشاوره

راهنمای ثبت طرح صنعتی

راهنمای ثبت طرح صنعتی

<div class="post-item" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 30px; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 25px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; float: right; width: 630px; transition: all 0.3s ease; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">_x000D_ <div class="post-item-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <div class="post-item-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 1.5em; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">راهنمای ثبت طرح های صنعتی</span></span></div>_x000D_ _x000D_ <div class="post-item-excerpt" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 28px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">_x000D_ <div class="main" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; float: right; width: 568px;">_x000D_ <div class="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <div class="asl-text1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">طرح صنعتی</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تعریف رایج و عمومی:</strong>&nbsp;به شکل و ظاهر کلی یک کالا طرح صنعتی گفته می&zwnj;شود</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تعریف از دید حقوق مالکیت فکری:</strong>&nbsp;طرح صنعتی ویژگی&zwnj;های مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">به&zwnj;طور کلی می&zwnj;توان طرح صنعتی را متشکل از ویژگی&zwnj;های زیر دانست:</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">الف- ویژگی&zwnj;های سه بعدی مانند شکل یک کالا</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ب- ویژگی&zwnj;های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط یا رنگ&zwnj;های بکار رفته در یک کالا</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ج- ترکیبی از موارد فوق</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">کاربرد طرح صنعتی بسیار گسترده است. مثال&zwnj;هایی از مواردی که طرح صنعتی در آن&zwnj;ها بکار گرفته می&zwnj;شود عبارتند از: محصولات صنعتی، صنایع دستی، ابزار فنی، تجهیزات پزشکی، ساعت&zwnj;ها، جواهرات، کالاهای لوکس و تجملی، ابزار خانگی، وسایل الکتریکی، ماشین&zwnj;های سواری، طرح&zwnj;های نساجی، کالاهای تفریحی و&hellip;</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">حقوق دارنده طرح صنعتی حمایت شده</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">به محض ثبت قانونی یک طرح صنعتی، حق انحصاری پیشگیری از کپی برداری غیر مجاز یا تقلید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در اختیار مالک آن طرح قرار می&zwnj;گیرد. این حق از تولید، ساخت، عرضه، صادرات، واردات و یا فروش هرگونه محصولی که طرح صنعتی ثبت شده در آن بکار رفته باشد، جلوگیری بعمل می&zwnj;آورد.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بدیهی است ضوابط موجود در این زمینه برای کشورهای مختلف متفاوت است و مقررات حاکم بر هر کشور نحوه عملکرد و منع قانونی را در زمینه حمایت از طرح&zwnj;های ثبت شده تعیین خواهد کرد. برای مثال در اینجا برخی از حقوق ثبت شده در ماده ۲۸ قانون حمایت از طرح&zwnj;های صنعتی، اختراعات و نام&zwnj;های تجاری را که در سال ۱۳۸۶ در جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است ذکر می&zwnj;کنیم:</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">الف- بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از : ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ج- مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد در دادگاه اقامه دعوی نماید.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <div>&nbsp;</div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است