درخواست مشاوره

تفاوت شرکت وموسسه جهت ثبت آن

تفاوت شرکت وموسسه جهت ثبت آن

<div class="post-item-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 1.5em; line-height: 25px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تفاوت شرکت و موسسه و هزینه های ابتدایی</span></span></span></div>_x000D_ _x000D_ <div class="post-item-excerpt" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 28px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">_x000D_ <div class="main" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; float: right; width: 568px;">_x000D_ <div class="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <div class="asl-text1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">شاید بار ها و البته به کرات، نام موسسه و شرکت را شنیده باشید و با خود فکر کرده باشید که این دو مقوله یکی هستند و حتی شاید در هنگام ثبت شرکت و موسسه هایی به نام خود، به این مشکل برخورده اید که نمی دانید واقعا می خواهید شرکت ثبت کنید یا موسسه!</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اما با تعریفی که امروز برای شما ارائه می دهیم می توانید به راحتی این دو را از هم حمل کنید و بتوانید در هنگام ثبت شرکت یا موسسه عنوان متناسب با فعالیت خود را ثبت کنید</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تعریف شرکت</strong></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">همیشه تعداد زیادی از افرد که هر کدام دارای توانایی های مادی و معنوی و حتی دانش هستند می توانند با اشتراک گذاری توانایی هایشان به یک سود آوری حد اکثری در کنار هم دست پیدا کنند که البته این اشتراک گذاری ها باید طبق اسناد و تحت قرار داد هایی صورت پذیرد. بدین منظور عنوان شرکت به عنوان بستری برای این اشتراک گذاری ها و شراکت ها بهترین گزینه می باشد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">همانطور که می دانید شرکت ها هم با توجه به نوع شراکت اعضا دارای ویژگی های خاصی است که با نام های مختلف مسئولیت محدود، تضامنی، سهامی عام و خاص و &hellip; شهرت یافته اند. این قرار داد هایی که تحث شرکت است بین سهامداران، اعضا و شرکا و &hellip; انعقاد می شود و تا مدت زمان های خاصی اعتبار دارد که در متن قرار داد مشخص شده است.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تعریف موسسه</strong></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">موسسه در واقع نام شرکت های غیر تجاری است که هیچ گونه سود تجاری ندارند و صرفا برای ارائه خدماتی تاسیس می شوند. موسسه ها به صورت عمده به دو صورت انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند. در موسسات انتفاعی اگر سودی عاید اعضا شود به راحتی قابل تقسیم است اما موسسه های غیر انتفاعی صرفا برای انجمن ها و احزاب و ان جی اُ ها صورت می پذیرد که جنبه خدماتی و خیریه و &hellip; دارند.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است