درخواست مشاوره

چگونه اختراع خود را به ثبت برسانیم

چگونه اختراع خود را به ثبت برسانیم

<div class="post-item-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 1.5em; line-height: 25px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">چگونه اختراع خود را ثبت کنیم</span></span></span></div>_x000D_ _x000D_ <div class="post-item-excerpt" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 28px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">_x000D_ <div class="main" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; float: right; width: 568px;">_x000D_ <div class="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <div class="asl-text1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">_x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;بسیاری از افرادی که مخترع هستند، اختراعات و ابداعاتی دارند که می توانند از آن به صورت تجاری استفاده کنند. یکی از راه های ثبت اختراع، استفاده از شرکت ها و نهاد های ثبت شرکت برای اختراع می باشد که در راهنما ثبت این کار صورت می گیرد.</strong></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تعریف اختراع</strong></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اختراع نتیجه و محصول تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که به صورت یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی نمود پیدا می کند. اختراع در اینجا معادل واژه(INVENTION) است. طبق قوانین مختلف کشورها زمانی یک اختراع مورد حمایت قرار خواهد گرفت که این اختراعات طبق تشریفات خارجه آن کشور در موعد و زمان تعیین شده، ثبت شده باشد. شرایط استفاده از این حق (حق اختراع که معادل واژه &ldquo;PATENT&rdquo;است) ثبت آن نزد مرجع ذیصلاح یعنی اداره ثبت اختراعات می باشد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۱-&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمایت ایجابی؛ به این معنا که مالک حق می تواند از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۲-&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمایت سلبی؛ که سایرین را مکلف می کند که به این حقوق که حاصل از آفرینش های فکری دیگران هستند احترام گذاشته و همچنین در صورت مواجهه با هرگونه نقص حق، بدون اجازه مالک مانع این نقض حقوق بشود. بنابراین حمایت مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت&zwnj;، صادرات&zwnj;، واردات&zwnj;، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فراورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می ایند را دارد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">مدت اعتبار ورقه اختراع</strong></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اعتبار گواهینامه اختراع ۲۰ سال بعد از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود. لازم بذکر است حفظ گواهینامه اختراع در این ۲۰ سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه است.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">اختراعات غیر قابل ثبت (استثنائات اختراع)</strong></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">موارد زیر طبق ماده ۴ قانون، در حیطه حمایت از اختراعات نمی گنجد:</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">الف &ndash; کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ب &ndash; طرح ها و قواعد با روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ج- روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان؛ این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">د- منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ه &ndash; آن&zwnj;چه از پیش در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">منظور از فن یا صنعت قبلی، هر چیزی است که در گوشه ای از جهان توسط انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر روش دیگر قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در موارد زیر مانعی برای ثبت وجود نخواهد داشت:</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که افشاء اختراع در مدت ۶ ماه قبل از تاریخ تقاضا صورت گرفته باشد</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در موارد مقتضی قبل از تاریخ تقاضا صورت گرفته باشد</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد</span></span></span></p>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_ </div>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است