درخواست مشاوره

مفاهیم حقوقی مالکیت معنوی وثبت برند

مفاهیم حقوقی مالکیت معنوی وثبت برند

<h1 data-fontsize="34" data-lineheight="48" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0.67em; margin-bottom: 0.67em; font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 800; font-size: 34px; line-height: 48px; color: rgb(59, 66, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://fardasabt.ir/brand-register/index.php/articles/brand-register/register-brand-and-idea-concepts.html" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(84, 159, 151);" target="_blank"><span style="color:#000000;">مفاهیم حقوقی مالکیت معنوی و ثبت برند</span></a></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h3 data-fontsize="18" data-lineheight="30" style="box-sizing: border-box; margin-top: 1em; margin-bottom: 0.7em; font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 800; font-size: 18px; line-height: 30px; color: rgb(59, 66, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://fardasabt.ir/brand-register/index.php/articles/brand-register/register-brand-and-idea-concepts.html" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(84, 159, 151);" target="_blank"><span style="color:#000000;">تعریف حقوق مالکیت معنوی از نظر سازمان جهانی مالکیت معنوی :</span></a></span></span></h3>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 30px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">حقوق ناشی از خلاقیت ها و آفرینش های فکری در زمینه های ، علمی ، صنعتی ، ادبی ، و هنری است . ۱- مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع ، طرح های صنعتی ، علایم تجاری و علایم جغرافیایی می شود. ۲ &ndash; حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) که به حمایت از حقوق مولقان و منصفان وهنرمندان می پردازد . ولی در ایران بدلیل عدم الحاق به کنواسیون های برن و رم در زمینه کپی رایت حمایت کافی از این حقوق بعمل نمی آید.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <h3 data-fontsize="18" data-lineheight="30" style="box-sizing: border-box; margin-top: 1em; margin-bottom: 0.7em; font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 800; font-size: 18px; line-height: 30px; color: rgb(59, 66, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://fardasabt.ir/brand-register/index.php/articles/brand-register/register-brand-and-idea-concepts.html" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(84, 159, 151);" target="_blank"><span style="color:#000000;">عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت معنوی:</span></a></span></span></h3>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 30px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۱٫ محروم شدن جامعه از نتیجه ابتکار و نوآوری ۲٫ از بین رفتن روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در نخبگان جامعه ۳٫ عدم پایه ریزی یک صنعت پیشرفته و دارای مبنای مستحکم ۴٫ جلوگیری از رشد و توسعه واحد های تجاری و اقتصادی ۵٫ کاهش سطح کیفیت زندگی مردم ۶٫ کاهش میزان تمایل کشورهای دیگر به سرملایگذاری و انتقال تکنولوژی</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <h3 data-fontsize="18" data-lineheight="30" style="box-sizing: border-box; margin-top: 1em; margin-bottom: 0.7em; font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 800; font-size: 18px; line-height: 30px; color: rgb(59, 66, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ثبت برند</span></span></span></h3>_x000D_ _x000D_ <h3 data-fontsize="18" data-lineheight="30" style="box-sizing: border-box; margin-top: 1em; margin-bottom: 0.7em; font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 800; font-size: 18px; line-height: 30px; color: rgb(59, 66, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://fardasabt.ir/brand-register/index.php/articles/brand-register/register-brand-and-idea-concepts.html" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(84, 159, 151);"><span style="color:#000000;">انواع برند های تجارتی :</span></a></span></span></h3>_x000D_ _x000D_ <h3 data-fontsize="18" data-lineheight="30" style="box-sizing: border-box; margin-top: 1em; margin-bottom: 0.7em; font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 800; font-size: 18px; line-height: 30px; color: rgb(59, 66, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://fardasabt.ir/brand-register/index.php/articles/brand-register/register-brand-and-idea-concepts.html" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(84, 159, 151);" target="_blank"><span style="color:#000000;">۱- برند جمعی :</span></a></span></span></h3>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 30px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">علایمی هستند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند مثل : اتحادیه زعفرانکاران قاینات &ndash; اتحادیه چایکاران شمال</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <h3 data-fontsize="18" data-lineheight="30" style="box-sizing: border-box; margin-top: 1em; margin-bottom: 0.7em; font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 800; font-size: 18px; line-height: 30px; color: rgb(59, 66, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://fardasabt.ir/brand-register/index.php/articles/brand-register/register-brand-and-idea-concepts.html" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(84, 159, 151);" target="_blank"><span style="color:#000000;">۲- علایم (برند) تأیید شده یا تضمینی :</span></a></span></span></h3>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 30px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">علایمی هستند که ممکن است توسط هر کس که بتواند کالا وخدمات خود را با استندارد تعیین شده تطبیق دهد،مورد استفاده قرار می گیرند .مانند iso9000 که حداقل استاندار کیفی را نشان می دهد ، یا علامت استاندار ایران نکته : مالک این نوع علامت به دلیل ضرورت بی طرفی خودش حق استفاده از آن را ندارد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <h3 data-fontsize="18" data-lineheight="30" style="box-sizing: border-box; margin-top: 1em; margin-bottom: 0.7em; font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 800; font-size: 18px; line-height: 30px; color: rgb(59, 66, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://fardasabt.ir/brand-register/index.php/articles/brand-register/register-brand-and-idea-concepts.html" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(84, 159, 151);" target="_blank"><span style="color:#000000;">۳- علایم (برند) مشهور :</span></a></span></span></h3>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 30px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">علامتی که در یک کشور مشهور شده است (چه به ثبت رسیده باشد و چه به ثبت نرسیده باشد</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <h3 data-fontsize="18" data-lineheight="30" style="box-sizing: border-box; margin-top: 1em; margin-bottom: 0.7em; font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 800; font-size: 18px; line-height: 30px; color: rgb(59, 66, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://fardasabt.ir/brand-register/index.php/articles/brand-register/register-brand-and-idea-concepts.html" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(84, 159, 151);"><span style="color:#000000;">علائم جغرافیایی :</span></a></span></span></h3>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 30px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">نشانه جغرافیایی ، نشان های است که مبدأ کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد ، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیالت کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیای آن باشد . مثلاً زعفران قاین &ndash; چای لاهیجان &ndash; خرمای مضافتی بم</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است