درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشرکه در مؤسسه

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشرکه در مؤسسه

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم&zwnj;الشرکه در مؤسسه نام مؤسسه:.................................................................... شماره ثبت مؤسسه:..................................................... سرمایه ثبت شده مؤسسه:............................................. مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................ باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد. ۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه ۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه ۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه دستور جلسه: نقل و انتقال سهم&zwnj;الشرکه ۱-....................................... که دارای.................................. ریال سهم&zwnj;الشرکه می&zwnj;باشد مجمع موافقت نمود که مبلغ سهم&zwnj;الشرکه مذکور به....................................... فرزند............................. متولد.............. شماره شناسنامه........................... به آدرس تهران...................................... خیابان..................... کوچه.................... پلاک................... کدپستی...................................... واگذار و از مؤسسه خارج و دیگر دارای هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه نمی&zwnj;باشد. (و یا) مجمع موافقت نمود ......................... مبلغ...................... ریال از سهم&zwnj;الشرکه خود را به................................ فرزند........................ متولد....................... شماره شناسنامه..................... به آدرس تهران............ خیابان..................... کوچه.................... پلاک................... کدپستی...................................... واگذار و سهم&zwnj;الشرکه خود از................................ ریال به.................. ریال کاهش داد. به.......................................... (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می&zwnj;شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق&zwnj;الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء شرکاء و خریدار و فروشنده سهم&zwnj;الشرکه: تذکرات: ۱ &ndash; صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد. ۲ &ndash; در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است. ۳ &ndash; صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۴ &ndash; لازم است خریدار و فروشنده به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند انتقال سهم&zwnj;الشرکه اقدام واصل یا تصویر برابر اصل سند به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۵ &ndash; فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2023 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است