درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مؤسسه و تذکرات لازم

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مؤسسه و تذکرات لازم

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مؤسسه نام مؤسسه:.............................................................. شماره ثبت مؤسسه:.................................................... سرمایه ثبت شده مؤسسه:............................................ مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................ باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد. ۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه ۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه ۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه دستور جلسه: افزایش سرمایه مؤسسه افزایش سرمایه مؤسسه مورد بحث وبررسی فرار گرفت و: ۱-........................... باپرداخت............... ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از.......................... ریال به...................... ریال افزایش داد. ۲-......................... باپرداخت............... ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از.......................... ریال به...................... ریال افزایش داد. ۳-......................... باپرداخت............... ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از.......................... ریال به...................... ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از.......................... ریال به................................... ریال افزایش یافت وماده........... اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد. مدیر عامل یا هیآت مدیره موسسه اقراربه دریافت وجوه افزایش سرمایه نمود. به........................ (احدی ازشرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاترثبت اقدام نماید. امضاء شرکا: تذاکرات: ۱-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم وبه امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه ازآن تحویل اداره ثبت شرکتهاشده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد. ۲-صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه ازتاریخ تشکیل مؤسسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۳-درصورتی که مجمع اکثریت تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبته شرکتها الزامی است.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است