درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی یاعادی بطورفوق العاده در خصوص انتخاب تغییر احدی از مدیران در موسسه

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی یاعادی بطورفوق العاده در خصوص انتخاب تغییر احدی از مدیران در موسسه

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی یاعادی بطورفوق العاده در خصوص انتخاب تغییر احدی از مدیران در موسسه نام مؤسسه:....................................................... شماره ثبت مؤسسه:......................................... سرمایه ثبت شده مؤسسه:................................ مجمع عمومی عادی (یا عادی فوق&zwnj;العاده) مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................ باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد. ۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه ۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه ۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه دستورجلسه: انتخاب اعضای هیات مدیره انتخاب اعضای هیات مدیره موردشورواقع و در نتیجه: ۱- ............................................... به سمت رئیس هیات مدیره ۲ -............................................. به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳ -........................................... به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضای اسناد وارواق بهاداروعادی با امضاء متفق......................... و............................. همراه بامهرمؤسسه معتبراست. به................................................. (احدی ازشرکا یامدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضا شرکاء واعضای هیئت مدیره: تذکرات: ۱-صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاءکلیه شرکاءبرسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده ومابقی نسخ جز مدارک مؤسسه ضبط گردد. ۲-درصورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است. ۳-صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۴-مدیر یا مدیران یا مدیر عامل درمؤسسه می تواند جز شرکاء نباشد (مشروط به اجازه اساسنامه) ودرصورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۵-درخصوص انتخاب مدیران در چهارماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی ودر زمان های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد (در صورت تجویز اساسنامه)</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است