درخواست مشاوره

صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه

صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه در ساعت........................... مورخ................................... اولین جلسه مجمع شرکاء و مؤسسین مؤسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل مؤسسه تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. ۱. اساسنامه مؤسسه مشتمل بر ۲۶ ماده تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء مؤسسه رسید. ۲. تقاضانامه مؤسسه به امضاء کلیه شرکاء رسید. ۳. جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه: خانم/آقا............................................................ به سمت............................................................... خانم /آقا............................................................ به سمت............................................................... که بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت.................... انتخاب شدند. همچنین امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء............................ همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. ۴. هر یک از اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند. ۶. مبلغ................................................................. ریال سرمایه مؤسسه که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و در تحویل و اختیار......................................................... مؤسسه قرار گرفت و............................................ با امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام می دارد. ۶. به.......................................................... احدی از شرکاء وکالت و اختیار تام و تمام داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و آگهی های مربوطه ذیل ثبت دفاتر مربوط به ثبت این مؤسسه را در اداره ثبت شرکت ها امضاء نماید.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2020 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است