درخواست مشاوره

انحلال شرکت در شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت در شرکت سهامی خاص

در موارد زیربعد از ثبت شرکت تصمیم به انحلال شرکت گرفته می شود: 
1- وقتيكه ثبت شرکت را كه براي موضوعی تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.
2- درصورتيكه ثبت شركت براي مدت معين انجام شده و آن مدت منقضي شده باشد مگر اينكه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد. 
3- در صورت ورشكستگي بعد از ثبت شرکت 
4- در هرموقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به هرعلتي رأي به انحلال شركت بدهد .
5- در صورت صدور حكم قطعي دادگاه ماده 200 انحلال شركت در صورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است. ماده 201 در موارد زير هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد .
در صورتيكه تا يكسال پس از به ثبت شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتيكه فعاليتهاي شركت در مدت بيش از يكسال متوقف شده باشد. 
در صورتيكه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي بحسابهاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده استتشكيل نشده باشد
در صورتيكه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره و همچنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي زائد بر شش ماه بلامتصدي مانده باشد. 
در مورد بندهاي يك و دو ماده 199 در صورتيكه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشود و يا راي به انحلال شركت ندهد.
درمواردیکه براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع مومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در‌‌ همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.


تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است