درخواست مشاوره

راهنمای گام به گام ثبت شرکت

راهنمای گام به گام ثبت شرکت

<h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><a href="http://www.esherkat.com/training-company-registration/" rel="bookmark" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 21px; line-height: inherit; font-family: wyekan; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(115, 115, 115); display: block;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">راهنمای گام به گام ثبت شرکت</span></span></span></a></h1>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;">برای اینکه بخواهید شرکت ثبت کنید مثل هر چیز دیگری نیاز به این دارید که از فرایند آن اگاه باشید و بعد نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایید. در زیر به&nbsp;</span><a href="http://www.esherkat.com/training-company-registration" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none;"><span style="color:#000000;">آموزش ثبت شرکت</span></a><span style="color:#000000;">&nbsp;پرداخته ایم.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">گام های ثبت شرکت:</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اولین اقدام این است که یک شریک خوب پیدا کنید.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مسوئلیت و وظیفه هر سرمایه گذار در شرکت محدود و به اندازه میزان سرمایه اوست حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکتی با ۲ نفر و در شرکت های سهامی خاص ۳ نفر است همچنین حق رأی هر کسی به اندلزه میزان سرمایه او در شرکت است پس به فکر یک شریک خوب باشید .</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;">در گام دوم به سراغ سامانه اینترنتی</span><a href="http://www.esherkat.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none;"><span style="color:#000000;">&nbsp;ثبت شرکت</span></a><span style="color:#000000;">&nbsp;بروید و در قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت فرمی را مشاهده خواهید کرد که باید آن را تکمیل کنید کلیه اطلاعات ومشخصات مربوط به خودتان و هر متقاضی دیگر در این فرم باید نوشته شود.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در مرحله بعد باید نام و نوع شخص حقوقی شرکت را انتخاب کنید وسپس در فرم وارد کنید.شما مجاز به انتخاب ۵ نام برای شرکت خود می باشید که از بین آنها نامی که تکراری نباشد یا اینکه مربوط به سازمان یا اداره دولتی نمی باشد انتخاب و به شما یک کد رهگیری داده می شود.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در گام چهارم باید مدت زمان و نوع فعالیت مشخص شود مثلا فعالیت از نوع،آموزشی و پژوهشی یا علمی و مدت زمان هم به صورت محدود یا نامحدود انتخاب می شود همچنین برخی از فعالیت ها نیاز به کسب مجوز می باشد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در مرحله پنجم بایستی نشانی و محلی را که برای شرکت در نظر گرفته اید وارد کنید و اگر مکانی مشخص وجود نداشته باشد شما می توانید آدرس منزل ،شماره تماس و کد پستی خود را وارد کرده تا مدارک مربوط به ثبت شرکت در منزل تحویل داده شود .</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در گام ششم باید میزان مبلغ در نظر گرفته شده برای سرمایه اولیه شرکت در قسمت &laquo;سرمایه شخص حقوقی&raquo;مشخص شود که در شرکت های محدود از ۱۰۰هزار تومان شروع می شود و با توجه به اعتبار شرکت مبالغ بیشتری را در نظر می گیرند .</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در مرحله هفتم باید اسامی تمام شرکای خود را در فرم پیش روی خود وارد کنید مشخصات کامل از جمله اطلاعات شناسنامه ای ،همچنین آدرس پستی و شماره تماس باید ثبت شود اگر تعداد این افراد بیش از ۱۵۰نفر باشد بایستی فرم مخصوصی که در سایت گذاشته شده را دریافت و مشخصات را وارد کنید.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در گام هشتم باید میزان سهام هر یک از شرکاء &nbsp;مشخص شود که نوع سهام می تواند به صورت نقدی و غیر نقدی ثبت گردد. همچنین نوع سمت آنها نیز در این مرحله مشخص و وارد می شود.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در مرحله نهم با انتخاب تعداد شعبه های در نظر گرفته شده و همچنین مکان آنها ،در فرم مربوطه وارد که این کار را می توان به بعد از مشورت با شرکاء نیز انجام داد بعد از این کار تعیین سال مالی شرکت و تکمیل صورت جلسه ضرورت دارد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در مرحله دهم تعیین اساس نامه شرکت مدنظر است که در این باره فرم مربوط اساس نامه در اختیار شما قرار می گیرد با تکمیل این فرم و همچنین در صورت تمایل می توانید قوانین خاص شرکت خود را وارد کنید و بعد از اینکه آن را برابر با اصل کردید در سایت ثبت شرکت ها آن را بارگذاری کنید با این کار ۹۰ درصد کار شما به اتمام رسیده است سپس باید منتظر اداره ثبت شرکت ها بمانید تا از شما مدارک را درخواست کنند.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در اقدام آخر شما باید آگهی ثبت شرکت خود را در روزنامه رسمی به چاپ برسانید که این کار بعد ازتأیید تمام مراحل و دریافت شماره ثبت انجام می گیرد اصل این آگهی لازم وضروری است پس در حفظ آن بکوشید .</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در آگهی باید نام و نوع شرکت ثبت شود که پس از درج آگهی شما می توانید کار خود رابه طور رسمي آغاز کنید.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است