درخواست مشاوره

اعتراض به رد اظهارنامه ثبت برند

اعتراض به رد اظهارنامه ثبت برند

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">اعتراض به رد اظهارنامه ثبت برند&nbsp;</strong></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">وفق ماده 37 قانون هر ذي&zwnj;نفع مي&zwnj;تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي&zwnj;، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف&zwnj;) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت :</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">1ـ اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض&zwnj;نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي&zwnj;دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي&zwnj;فرستد. درغير اين&zwnj;صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">2ـ اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي&zwnj;دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي&zwnj;گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">وفق ماده 124 و 125 آیین&zwnj;نامه اجرایی هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت علامت اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت 30 روز از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده 120 اين آيين&zwnj;نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي&zwnj;گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض&zwnj;نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض&zwnj;نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي&zwnj;خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض&zwnj;نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تبصره &ndash; مهلت&zwnj; رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي&zwnj;باشد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آيين&zwnj;نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 124 اين آيين&zwnj;نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه&zwnj;اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض&zwnj;نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت علامت مسترد شده تلقي مي&zwnj;گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي&zwnj;شود تا در صورتي كه علامت وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامه&zwnj;اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين&zwnj;نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين&zwnj;نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تبصره 1&ndash; در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.<br style="box-sizing: border-box;" />_x000D_ تبصره 2- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.<br style="box-sizing: border-box;" />_x000D_ تبصره 3- چنانچه معترض مقيم ايران نباشد،&zwnj; مهلت&zwnj;هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي&zwnj;يابد.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است