درخواست مشاوره

تفاوت شرکت سهامی خاص و عام

تفاوت شرکت سهامی خاص و عام

<ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 7px 20px auto; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; text-align: justify;">_x000D_ <li class="rtejustify" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در&nbsp;<a href="http://sabttehran.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(195, 81, 47);"><span style="color:#000000;">ثبت شرکت سهامی عام</span></a><span style="color:#000000;">&nbsp;</span>حداقل ۵۱ درصد سهام از طریق بورس به مردم واگذار &nbsp;می شود. در واقع&nbsp;شرکتهای سهامی عام تنها شرکتی هستند که در بورس پذیرفته میشوند.</span></span></li>_x000D_ <li class="rtejustify" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در ثبت شرکت&nbsp;سهامی خاص&nbsp;سهام شرکت متعلق به سهامداران و اعضای هیأت مدیره است که نام آنها در اساسنامه آمده است و افراد دیگر فقط با تنظیم صورت جلسه ورود به شرکت می توانند سهم دریافت نمایند.</span></span></li>_x000D_ <li class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در شرکت سهامی عام به منظور&nbsp;تهیه سرمایه اقدام به پذیره نویسی &nbsp;عمومی می&zwnj;شود اما شرکتهای سهامی خاص اجازه&nbsp;درخواست عمومی&nbsp; را ندارند. همچنینتنها شرکتهای سهامی عام اجازهصدور اوراق قرضه را دارند.</span></span></li>_x000D_ <li class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نیازی&nbsp;به دریافت موافقت افراد سهام دار&nbsp;ندارد اما در شرکت سهامی خاص هرگونه نقل و انتقال سهام وابسته&nbsp;به موافقت موافقت هیات مدیره و مدیران است.</span></span></li>_x000D_ <li class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص حداقل ۳ نفر اما در شرکت سهامی عام حداقل ۵ هستند.</span></span></li>_x000D_ </ul>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است