درخواست مشاوره

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام جهت ثبت

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام جهت ثبت

<p dir="rtl"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مراحل تشكیل شركت سهامی عام :</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="margin-right:24pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span dir="rtl">عزم و تصمیم مؤسسین برای تأسیس شركت</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="margin-right:24pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span dir="rtl">تعهد حداقل 20 درصد سرمایه شركت توسط مؤسسین كه لااقل باید 35 درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شركت در شرف تأسیس ، نزدیكی از بانكها بسپارند .&nbsp;&nbsp;( اگر قسمتی از تعهدات مؤسسین به صورت غیر نقدی است ، مؤسسین مكلفند عین مال غیر نقد و یا مدارك مالكیت آن را در بانك تودیع و گواهی بانك را ضمیمه اظهار نامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركت ها تسلیم كنند ) جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری برای قیمت گذاری سرمایه غیر نقدی لازم است .&nbsp;</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="margin-right:24pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span dir="rtl">اخذ اجازه نامه یا موافقت نامه اصولی از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع شركت .</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="margin-right:18pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span dir="rtl">پذیره نویسی سهام برای جلب و تأمین سرمایه شركت . بنابراین مؤسسین مكلفند اظهارنامه و طرح اساسنامه و اعلامیة پذیره نویسی را به اداره ثبت شركت ها داده ، و پس از اخذ تأییدیه ، اقدام به آگهی آن در یكی از جراید نماید و آن را در یكی از بانكها كه تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید عام بگذارد .</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="margin-right:36pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span dir="rtl">&nbsp;تكمیل اظهارنامه و تحویل آن به واحد ثبت شركتها .</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="margin-right:36pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span dir="rtl">تهیه طرح اساسنامه و تسلیم آن به واحد ثبت شركتها .</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است