درخواست مشاوره

بطلان و انحلال شرکت با مسئولیت محدود

بطلان و انحلال شرکت با مسئولیت محدود

<h4 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 20px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: BMitraBold;"><br />_x000D_ <span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بطلان و ا نحلال شركت با مسئوليت محدود</span></span></span></h4>_x000D_ _x000D_ <h5 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: BMitraBold;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">١-&nbsp; بطلان</span></span></span></h5>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; font-family: BMitraBold; color: rgb(81, 94, 108); line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اصولا برای تشكیل شركت شرایطی لازم است از جمله این شرایط شرایط شكلی و ماهوی است كه شرایط ماهوی برای انجام معاملات همان است كه در ماده ١٩٠ ق.م آمده است یعنی قصد و رضای شركا اهلیت شركا موضوع شركت و مشروعیت جهت شركت و شرایطی شكلی ضرورت وجود قرارداد كتبی و سایر تشریفات می باشد كه ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد بطلان شركت می باشد. ماده ١٠٠ ق.ت. مقرر می دارد: (هر شركت با مسئولیت محدود كه برخلاف مواد ٩٦ و ٩٧ ق.ت. تشكیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیكن شركا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند. و ماده ٩٦ ق.ت در رابطه با تادیه سهم الشرك نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیرنقدی و ماده ٩٧ ق.ت. در رابطه با قید تقویم سهم الشركه غیرنقدی می باشد كه ماده ١٠٠ ق.ت. ضمات اجرای عدم رعایت این موارد را بطلان شركت می داند. البته منظور از این بطلان بطلان نسبی می باشد. یعنی چنانچه عوامل و اسباب بطلان بر طرف شود شركت تشكیل میشود ولی اشخاص ثالث طرف قرارداد شركت می تواننند به آثار بطلان شركت در مدتی كه شركت باطل بوده است استناد نمایند در مورد مسئولیت مدنی ماده ١٠١ ق.ت. مقرر می دارد: (اگر حكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادر شود شركایی كه بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیره هایی كه در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرو كار بوده وانجام وظیفه نكرده اند در مقابل شركای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.)</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <h5 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: BMitraBold;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">٢-&nbsp; انحلال</span></span></span></h5>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; font-family: BMitraBold; color: rgb(81, 94, 108); line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">انحلال به علت شمول فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ ق.ت.<br />_x000D_ ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد: (شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:<br />_x000D_ - در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣.<br />_x000D_ - در صورت تصمیم عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد.<br />_x000D_ - در صورتی كه به وساطه ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته و یكی ازشركا تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.<br />_x000D_ - در صورت فوت یكی از شركا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. كه به طور مختصر به شرح هر یك ازبندهای ماده مذكور می پردازیم:<br />_x000D_ - در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ - پیش تر گفتیم كه به استناد ماده ٢٩٩ (ل.ا.ق.ت) مصوب ٢٤/١٢/١٣٤٧ كه مقرر می دارد: (آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ١٣١١ مربوط به شركتهای سهمی كه ناظر بر سایر انواع شركتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شركت ها به قوت خود باقی است). مواد ٢١ تا ٩٤ قانون تجارتمصوب ١٣١١ در مورد شركت با مسئولیت محدود مجری می باشد اگر چه در بعضی از كتابهایی كه تحت عنوان قانون تجارت تالیف می شود آورده نمی شود.<br />_x000D_ ماده ٩٣ قانون مذكور مقرر می دارد: شركت سهامی در موارد ذیل منحل می شود:<br />_x000D_ ١- وقتی كه شركت مقصودی را برای آن تشكیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد.<br />_x000D_ ٢- وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد.<br />_x000D_ ٣- در صورتی كه شركت ورشكست شود.<br />_x000D_ ٤- در صورت تصمیم مجمع عمومی</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است