درخواست مشاوره

نمونه تقاضانامه ثبت موسسه

نمونه تقاضانامه ثبت موسسه

<div>&nbsp;</div>_x000D_ _x000D_ <div>_x000D_ <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(236, 229, 211);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>قوه قضائیه<br />_x000D_ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور<br />_x000D_ اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی<br />_x000D_ تقاضا نامه ثبت موسسه</strong></span></span></span></div>_x000D_ <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">امضا کنندگان ذیل :موسسین موسسه ............................</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">ثبت موسه مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می نمایم :</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">1-نام موسسه</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">2-مقصود از تشکیل دراین قسمت موضوع موسسه قید گردد</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">3-تابعیت:.....................</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">4-مر کز اصلی و نشانی صحیح آن :تهران &ndash; خیابان ................کوچه .................. پلاک</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">5-مرکز شعب مختلف در صورتی که موسسه دارای شعبه باشد نام محل و نشانی شعبه قید شود.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">6-اسامی موسسین فقط نام و نام خانوادگی درج شود .</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">7-تاریخ تشکیل از تاریخ ثبت بمدت نامحدود</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">8-مدیر یا مدیران موسسه و حق امضای آنان قید گردد مثل آقای ........... بعنوان مدیر عامل و آقای ............... بعنوان عضو هیات مدیر ه تعیین و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، برات و ............... با امضای ................ و با مهر موسسه معتبر است .</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">9-اسامی مدیران شعب در صورتی که مدیران شعب مشخص شده باشند نام و نام خانوادگی مدیران شعبه قید شود.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">10-دارایی موسسه در این قسمت سرمایه موسسه قید شود</span></span></span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ &nbsp;_x000D_ <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; background-color: rgb(236, 229, 211);"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">امضای موسسین</span></span></span></div>_x000D_ </div>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است