درخواست مشاوره

نحوه ثبت اختراعات و ابتکارات

نحوه ثبت اختراعات و ابتکارات

<p>&nbsp;</p>_x000D_ _x000D_ <ul style="list-style-type:square;">_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p798/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">مقدمه</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p799/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">تعریف اختراع</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p800/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">اختراعات قابل ثبت</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p801/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">مدت اعتبار اختراعات ثبت شده</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p804/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">روش های ثبت اختراع در ایران و جهان</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p805/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">ورقه ی اختراع ( یا سند اختراع یا گواهی ثبت اختراع )</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p806/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">اقامه ی دعوی برای بطلان ورقه ی اختراع</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p809/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">انتقال مکتسبه از ثبت اختراع</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p810/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">حق رجوع به اسناد اختراعات ثبت شده</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p811/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">الزام به ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p812/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p813/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">زوشی برای تقاضای ثبت اختراع</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p814/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">نمونه اظهارنامه ثبت اختراع</span></a></span></span></li>_x000D_ <li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.vanak.org/p815/" style="text-decoration: none; color: rgb(59, 159, 222);"><span style="color:#000000;">نمونه گواهی نامه ثبت اختراع</span></a></span></span></li>_x000D_ </ul>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است