درخواست مشاوره

تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود

تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود تابع قاعده اکثریت است. در واقع، تصمیمات شرکت توسط اتخاذ می شود و به منزله ادارۀ&nbsp; شرکت است.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);">قانون تجارت میان تصمیمات عادی وتصمیمات فوق العاده شرکت تفاوت قائل شده است. در مورد تصمیمات نوع اول، قاعده اکثریت با حدت بیشتری اعمال می شود تا در مورد تصمیمات نوع دوم. این تصمیمات در شرکتهایی که شرکای آن بیشتر از دوازده نفر باشد، در مجمع عمومی اتخاذ می شود</span></span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ &nbsp;</p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2020 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است