درخواست مشاوره

حیات شرکت با مسئولیت محدود

حیات شرکت با مسئولیت محدود

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 18px; text-align: justify;">حیات شرکت با مسئولیت محدود</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 18px; text-align: justify;">مطالعه مواد راجع به شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت، بیانگر این است که شرکا در سازماندهی شرکت نسبتاً اختیارات کاملی دارند. البته وضعیت شرکت، درصورتی که تعداد شرکا زیاد باشد، با زمانی که شرکت از تعداد کمی شریک تشکیل شده، قدری متفاوت است. این وضعیت را با مطالعه مدیریت شرکت، اتخاذ تصمیمات جمعی راجع به شرکت، نظارت شرکا بر شرکت و چگونگی حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود روشن خواهیم کرد.</span></span></span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ &nbsp;</p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2020 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است