درخواست مشاوره

چارچوب قانونی در ثبت شرکت

چارچوب قانونی در ثبت شرکت

<p><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">در بعضی از کشور ها، ازعنوان برند به دو روش: ۱-از طریق ثبت و یا ۲-از طریق استفاده مکرر آن استفاده می شود. در اکثر کشور ها جهت استفاده از حمایت های قانونی برند، شما ملزم به ثبت علایم تجاری خود در آن کشور هستید. در قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علامت تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶، سابقه استفاده برای ثبت کننده حق تقدمی ایجاد نمی کند. به هرحال توصیه می شود برای کسب حمایت مطلوب ،شرکت ها علامت تجاری یا خدماتی خود را در کشور هدف ثبت نمایید حتی اینکه برای&nbsp;</span><a href="http://sabteshrkatha.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(15, 151, 176); text-shadow: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" title="ثبت شرکت">ثبت شرکت</a><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;در آنجا مختار باشند.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">در صورتی که شرکت شما قصد استفاده از حمایت های قانونی ثبت شرکت می باشد، باید اظهار نامه علامت تجاری یاهمان برند خود را به دفتر علامت تجاری ملی یا منطقه ای تسلیم کند. بعد از پرداخت هزینه های قانونی به دفتر مراجعه شده، روند بررسی اظهار نامه آغاز خواهد شد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">از آنجا که حقوق حاکم بر ثبت شرکت یک کشور، فرآیندی برای دادرسی به اعتراضات را فراهم می آورد. بعد از پاسخگویی و بررسی اعتراضات، اظهار نامه منتشر خواهد شد و هر شرکت یا شخصی که حقوق آن توسط ثبت این علامت تجاری متاثر شود، می تواند اعتراض قانونی داشته باشد.در نتیجه دفتر ثبت علامت تجاری پس از بررسی شواهد ارایه شده توسط طرفین ،درخصوص علامت مربوطه تصمیم گیری می کند که این تصمیم معمولا قابل تجدید نظر خواهد بود.</span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است