درخواست مشاوره

هدف گذاری استفاده از ارزش گذاری برند

هدف گذاری استفاده از ارزش گذاری برند

<p><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">ازجمله هدف گذاری های استفاده از ارزش گذاری برند می توان:</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">۱-&nbsp;&nbsp; &nbsp;ارزش گذاری سهام و ورود به تالار بورس</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">۲-&nbsp;&nbsp; &nbsp;خرید، فروش و یا اجاره برند</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">۳-&nbsp;&nbsp; &nbsp;جذب سرمایه و تامین منابع مالی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">۴-&nbsp;&nbsp; &nbsp;اخذ تسهیلات بانکی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">۵-&nbsp;&nbsp; &nbsp;مدیریت استراتژیک برند</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">۶-&nbsp;&nbsp; &nbsp;پرداخت دیون و بدهی های شرکت</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">۷-&nbsp;&nbsp; &nbsp;استفاده در محاکم قضایی و قانونی را نام برد.</span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است